Besluitenlijst college 7 september 2021 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 7 september 2021 de volgende besluiten genomen:

Inkoopstrategieën Wmo Begeleiding en Beschermd Wonen

Het college heeft de inkoopstrategieën Wmo Begeleiding en Wmo Beschermd Wonen vastgesteld en het regionale programmateam inkoop van de regio Hart van Brabant daarvan op de hoogte gebracht.

 

Ontwerpwijzigingsplan Balbian Versterlaan 4

Het college heeft ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van één appartement op de eerste verdieping en het deels vergroten van de tweede verdieping ten behoeve van de toe te voegen woning op het perceel aan Balbian Versterlaan 4 in Oisterwijk.

 

TVS 4 (Q2 2021)

Het college heeft besloten om een aanvraag voor de regeling “Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Q2 2021” (TVS Q2 2021) in te dienen. In dit verband wordt de huur van de gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties voor de periode van 1 april tot 1 juli 2021 gedeeltelijk kwijtgescholden. De verenigingen worden hierover geïnformeerd.

 

Controleprotocol 2021

Het college heeft ingestemd met het controleprotocol voor het verslagjaar 2021 ten behoeve van de externe accountantscontrole en legt dit protocol aan de gemeenteraad ter vaststelling voor.

 

Inkoopstrategie Jeugdhulp

Het college heeft de inkoopstrategie jeugdhulp vastgesteld en het regionale programmateam inkoop van de regio Hart van Brabant daarover op de hoogte gebracht.

 

Plan van aanpak Oostflank SRBT

Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak om te komen tot het Koersdocument Oostflank Stedelijke Regio Breda-Tilburg (SRBT). In een verstedelijkingsakkoord kunnen afspraken worden gemaakt met andere overheden als de provincie of het rijk, voor de korte, en voor de lange termijn over wonen, werken, bereikbaarheid, klimaatadaptatie, economische ontwikkeling, energietransitie in een stedelijke context. Dit koersdocument wordt gebruikt als basis voor de actualisatie van de omgevingsvisie in 2022. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd.

 

Raadsinformatiebrief motie zon op dak

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de motie ‘zon op dak’

 

Bestemmingsplan Ruimte voor ruimte Merodelaan

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan 'Ruimte voor Ruimte Merodelaan’ Oisterwijk dat voorziet in de ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woningbouwkavel aan de Merodelaan te Oisterwijk, voor gewijzigde vaststelling voor te leggen aan de raad.

 

Aangepaste overeenkomst Molenakkerstraat 6 te Moergestel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de aangepaste overeenkomst voor de beëindiging van de varkenshouderij aan de Molenakkerstraat 6 te Moergestel die toeziet op een afname van circa 6.800 varkens. Het college informeert de raad via een raadsinformatiebrief.

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan Buitengebied Haaren, herziening 2020 voor gewijzigde vaststelling middels een wijzigingsbesluit aan de raad voor te leggen en het ingediende beroepschrift ten aanzien van dit bestemmingsplan na de besluitvorming door de gemeenteraad in te trekken.

 

Collegevoorstel procesvoorstel De Noenes

Het college heeft besloten om in principe, maar onder voorwaarden, in te stemmen met het procesvoorstel van Antea waarin het benodigde proces uiteen wordt gezet om te komen tot een passende planologische regeling voor De Noenes en Antea in principe opdracht te verlenen om uitvoering te geven aan dit procesvoorstel.

 

Bestuursrapportage 2021

Het college heeft ingestemd met het voorleggen van het raadsvoorstel “Bestuursrapportage 2021” aan de raad.

 

Raadsinformatiebrief MIGO

Het college heeft besloten om inwonersinitiatieven te ondersteunen via de subsidieregeling 'Inwoners Doen Mee'. De raad wordt hierover, en over de situatie omtrent MIGO, geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

 

Subsidieregelingen 2022

Het college heeft besloten om voor het kalenderjaar 2022 de subsidieregelingen vast te stellen

 

Schuldhulpverlening ondernemers

Het college stemt in met de inzet van Over Rood bij schuldhulpverlening voor ZZP'ers en kleine MKB'ers met schulden of betalingsproblemen.

 

Treasurystatuut 2021

Het college heeft het Treasurystatuut gemeente Oisterwijk 2021 vastgesteld en brengt dit ter kennisgeving aan de raad.

 

Corona herstelplan

Het college heeft ingestemd met het voorleggen van het raadsvoorstel “Corona herstelplan” aan de raad, heeft de “Subsidieregeling Oisterwijk aanvullende noodmaatregelen maatschappelijke partners wegens COVID-19 crisis 2021” vast gesteld en heeft ingestemd met het openbaar maken van deze subsidieregeling onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van het budget door de raad op 14 oktober 2021.

 

Principeverzoek herbestemming bedrijfsperceel Haarenseweg 44, Oisterwijk

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan een herziening van het bestemmingsplan om de splitsing van het perceel aan de Haarenseweg 44 in meerdere bedrijfspercelen mogelijk te maken. Ter overbrugging van de periode tot aan de vaststelling van het op te stellen bestemmingsplan wordt in principe medewerking verleend aan het tijdelijk gebruik van de bestaande opstallen en het buitenterrein voor activiteiten van ten hoogste milieucategorie 2.

 

Nieuwe overeenkomst Staalbergven

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het Staalbergven open te houden en daartoe het college opdracht te geven om vóór 1 januari 2022 een overeenkomst met Natuurmonumenten af te sluiten.

 

Beantwoording ex artikel 42 vragen Erfbosch 1 Haaren

Het college heeft ingestemd met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de fractie van de VVD met betrekking tot de verleende gerectificeerde omgevingsvergunning voor het tijdelijk gebruiken van een kantoor als woonruimte voor een periode van 3 jaar op de Erfbosch 1 te Haaren.

 

GGD begrotingswijzigingen 2021 en 2022 en wijziging GR

Het college heeft besloten om de gemeenteraad voor te stellen om af te zien van het indienen van een zienswijze op de voorgestelde begrotingswijziging van de GGD Hart voor Brabant en heeft besloten om toestemming te vragen aan de gemeenteraad om de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant vast te stellen.

 

Bestemmingsplan Raadhuisstraat ong, Moergestel

Het college heeft besloten om het bestemmingsplan “Raadhuisstraat ong, Moergestel” voor gewijzigde vaststelling aan de raad voor te leggen. Het gewijzigde plan maakt de bouw van maximaal 15 appartementen mogelijk.

 

Raadsvoorstel Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft besloten het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten aan te bieden aan de raad ter vaststelling en de verslagen van de klankbordgroep arbeidsmigranten ter kennisgeving aan te bieden.

 

Naar boven