Marktverordening De Fryske Marren

De raad van de gemeente De Fryske Marren;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 2021/086 ;

 

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 en 160 van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening: "Marktverordening De Fryske Marren".

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze verordening is van toepassing op alle door het college ingestelde warenmarkten die op gezette tijden worden gehouden. Ze is niet van toepassing op losse standplaatsen, welke worden verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Artikel 2. Plaats en tijdstip markt

 • 1.

  Het college stelt vast:

  • a.

   de dagen en de uren waarop de markt wordt gehouden;

  • b.

   een kaart van de weekmarkten en jaarmarkt;

  • c.

   aanduiding van de wijze waarop vaste-standplaatsvergunningen en dagstandplaatsvergunningen kunnen worden verstrekt;

  • d.

   voor zover van toepassing de maximum aantallen vaste-standplaatsvergunningen die voor een of meer branches of artikelgroepen kunnen worden afgegeven.

 • 2.

  Op de kaart zijn minstens aangegeven:

  • a.

   de grenzen van de markt;

  • b.

   de plaatsen die bestemd zijn voor houders van een vaste-standplaatsvergunning.

 • 3.

  Als een standplaats, bestemd voor de houder van een vaste-standplaatsvergunning uiterlijk een uur na aanvang van de markttijd nog niet door de vergunninghouder of diens plaatsvervanger is ingenomen, kan daarvoor een dagplaatsvergunning worden afgegeven.

Hoofdstuk 2. Standplaatsvergunningen

Artikel 3. Vergunningen

 • 1.

  Het is verboden, op een markt zonder vaste-standplaatsvergunning of dagplaatsvergunning van burgemeester en wethouders een standplaats voor het uitoefenen van markthandel in te nemen.

 • 2.

  Een vaste-standplaatsvergunning geldt voor onbepaalde tijd en voor de op de vergunning vermelde standplaats, tenzij de vergunning anders bepaalt. Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen een andere standplaats aanwijzen.

 • 3.

  Een dagplaatsvergunning geldt voor één dag en voor de op de vergunning vermelde standplaats.

 • 4.

  Aan een vergunning kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

 • 5.

  Vergunning kan enkel worden verleend aan een handelingsbekwame natuurlijke persoon die lid is van de vereniging van ambulante handelaren, afdoende verzekerd is tegen wettelijke aansprakelijkheid en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 4. Mandaatverboden

De bevoegdheid tot het vaststellen van de kaart, overeenkomstig artikel 2, kan niet worden gemandateerd. De bevoegdheid tot wijzigen daarvan en die tot het verlenen of het intrekken van een vaste-standplaatsvergunning kan niet aan de marktmeester of een andere toezichthouder worden gemandateerd.

Artikel 5. Intrekking en vervallen vaste-standplaatsvergunning

 • 1.

  Burgemeester en wethouders trekken een vaste-standplaatsvergunning in:

  • a.

   op schriftelijke aanvraag van de vergunninghouder; of

  • b.

   twee maanden na diens overlijden of ondercuratelestelling.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen een vaste-standplaatsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd intrekken:

  • a.

   als de vergunninghouder ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   als de vergunninghouder, degene die hem vervangt of een persoon die hem bijstaat zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden;

  • c.

   als van de vergunning gedurende ten minste vier maanden geen gebruik is gemaakt;

  • d.

   als de vergunninghouder niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet dat wordt geheven op grond van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 3.

  In geval van intrekking voor bepaalde tijd kan tevens worden bepaald dat de toegewezen standplaats vervalt.

 • 4.

  Als de vergunninghouder of zijn overeenkomstig artikel 11 aangewezen vervanger zijn standplaats niet uiterlijk een uur na aanvang van de markttijd heeft ingenomen, vervalt de vergunning voor de rest van de dag.

Artikel 6. Persoonlijk innemen standplaats; vervanging

 • 1.

  De houder van een vaste-standplaatsvergunning neemt de hem toegewezen standplaats persoonlijk in.

 • 2.

  De houder van een vaste-standplaatsvergunning kan de hem toegewezen standplaats laten innemen door een vervanger. Daarvan doet hij zo mogelijk tevoren mededeling aan de marktmeester.

 • 3.

  De vervanger treedt op namens de vergunninghouder. De rechten - behalve die tot vervanging ingevolge het vorige lid - en verplichtingen die bij of krachtens deze verordening gelden voor de vergunninghouder, zijn van overeenkomstige toepassing op de vervanger.

Artikel 7. Dagplaatsvergunning

 • 1.

  Voor een dagplaatsvergunning komen in aanmerking degenen die daarvoor die dag vóór de aanvang van de markttijd bij de marktmeester een aanvraag hebben ingediend, voldoen aan een eventueel van toepassing zijnde branche- of artikelgroepvereiste en die niet zijn uitgesloten omdat zij gedurende een of meer van de voorafgaande vier marktdagen:

  • a.

   zich op de markt schuldig hebben gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling hebben overtreden, of

  • b.

   niet tijdig het verschuldigde marktgeld hebben voldaan dat wordt geheven op de grondslag van artikel 229 van de Gemeentewet.

 • 2.

  Een dagplaatsvergunning kan niet worden overgedragen. De vergunninghouder kan zich niet laten vervangen.

Hoofdstuk 3. Algemene bepalingen voor vergunninghouders

Artikel 8. Bijstand

De houder van een vaste-standplaatsvergunning of van een dagplaatsvergunning kan zich doen bijstaan door een of meer andere personen.

Artikel 9. Materiaal/verkoopwagens

Tijdens de weekmarkt wordt er enkel gebruik gemaakt van eigen materiaal/verkoopwagens. Deze dienen markttechnisch mogelijk te zijn.

Artikel 10. Legitimatieplicht

Degene die een standplaats wenst in te nemen of inneemt op een markt, is op eerste verzoek van een toezichthouder verplicht aan te tonen dat hij daartoe gerechtigd is.

Artikel 11. Markttijden in acht nemen

 • 1.

  Het is een vergunninghouder verboden meer dan twee uur voor de aanvang en meer dan twee uur na afloop van de markt ruimte in te nemen of te doen innemen op het marktterrein met een voertuig, met goederen of anderszins, of goederen aan- of af te voeren of te laten aan- of afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder neemt zijn standplaats in tot de sluitingstijd van de markt, behoudens op aanvraag door burgemeester en wethouders verleende ontheffing. Aan een ontheffing kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden.

Artikel 12. Markt schoonhouden

 • 1.

  Een vergunninghouder is verplicht afval, waaronder verpakkingsmateriaal, dat tijdens de door hem uitgeoefende verkoop op zijn standplaats vrij komt zodanig te bewaren dat het marktterrein daardoor niet wordt verontreinigd en het afval niet door onbevoegden kan worden verwijderd. Hij voert het afval onmiddellijk na afloop van de markt af of laat het afvoeren.

 • 2.

  Een vergunninghouder is verplicht de door hem ingenomen standplaats en de naaste omgeving daarvan na afloop van de markt veegschoon achter te laten.

Hoofdstuk 4. Handhaving

Artikel 13. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen marktmeester en de overige door hen aangewezen toezichthouders.

Artikel 14. Onmiddellijke verwijdering

Burgemeester en wethouders kunnen een vergunninghouder of iemand die hem bijstaat of vervangt gelasten zich onmiddellijk van de markt te verwijderen als deze zich op de markt schuldig heeft gemaakt aan wangedrag of aan bedrog of een bij of krachtens deze verordening gestelde bepaling heeft overtreden.

Artikel 15. Strafbepaling

Overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste drie maanden.

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 16. Intrekking oude verordeningen en overgangsrecht

 • 1.

  De Marktverordening De Fryske Marren 2015 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens een in lid 1 genoemde verordening verleende vergunning of ontheffing geldt als vergunning of ontheffing verleend krachtens deze verordening. Burgemeester en wethouders kunnen deze ambtshalve vervangen door een vergunning of ontheffing krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften.

 • 3.

  Aanvragen om vergunning of ontheffing die zijn ingediend onder de in lid 1 genoemde verordening maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 17. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Marktverordening De Fryske Marren.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de Marktverordening De Fryske Marren vastgesteld d.d. 30 september 2015.

 

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van 8 september 2021,

de griffier, de voorzitter,

H.A. van Dijk-Beekman F. Veenstra

Naar boven