Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 313308ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVastgesteld bestemmingsplan “Plagweg 20 en IJsselstraat 6 Empe” gemeente Brummen

 

 • Donderdag 02 september 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Plagweg 20 en IJsselstraat 6 Empe” ongewijzigd vastgesteld.

 •  

 • Bestemmingsplan

 • Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 2008” van de gemeente Brummen en ziet toe op de functieverandering op het perceel IJsselstraat 6 en Plagweg 20. Het plan maakt een functieverandering mogelijk van “agrarisch met landschapswaarden” naar “Wonen” en omvat de sloop van voormalige agrarische opstallen, het bestemmen van de bestaande dubbele bedrijfswoning als dubbele burgerwoning en de realisatie van één nieuwe woning aan de Plagweg 20 te Empe. Het bestemmingsplan voorziet aan de IJsselstraat 6 in het bestemmen van de bestaande bedrijfswoningen als burgerwoning en realisatie van twee burgerwoningen in schuurvorm.

 

 • I nzage termijn

 • Analoog

 • Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf woensdag 15 september 2021 tot en met dinsdag 26 oktober 2021, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). Vanwege COVID-19 maatregelen zijn de stukken uitsluitend in te zien op afspraak.

 •  

 • Digitaal

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BG700069-va01

 

 •  

 • Beroep vastgesteld bestemmings plan

 • Van woensdag 15 september 2021 tot en met dinsdag 26 oktober 2021 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 •  

 • Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden.

 

 • Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

 • Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 •  

 • Vragen?

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail via r.nooteboom@brummen.nl.

 •