Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 313301ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVastgesteld bestemmingsplan “Kampweg 31” gemeente Brummen

 

Donderdag 02 september 2021 heeft de gemeenteraad van de gemeente Brummen het bestemmingsplan “Kampweg 31. Brummen” ongewijzigd vastgesteld.

 

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in omzetten van de bestemming “Dienstverlening” aan de Kampweg 31 te Brummen naar de bestemming “Wonen”. Het bestemmingsplan richt zich op vier huurappartementen van 70-80m² en één koopwoning in de bestaande bebouwing. Het bestaande kantoorgebouw wordt getransformeerd, hier zullen twee appartementen worden gerealiseerd op de begane grond en twee op de eerste verdieping.

 

Inzagetermijn

Analoog

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf woensdag 15 september 2021 tot en met dinsdag 26 oktober 2021, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (engelenburgerlaan 31, Brummen). Vanwege COVID-19 maatregelen zijn de stukken uitsluitend in te zien op afspraak.

 

Digitaal

Het bestemmingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure) en op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBRKOM100021-va01

 

Beroep vastgesteld bestemmingsplan

Vanaf woensdag 15 september 2021 tot en met dinsdag 26 oktober 2021 kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep worden ingesteld.

 

Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-te, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. (Reinier) Nooteboom, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail via r.nooteboom@brummen.nl.