Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 313256ander besluit van algemene strekkingOntwerpwijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden-Oost fase 3”

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Heusden Komgebied 2011, wijziging Heusden Oost fase 3” met ingang van 17 september 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt.

 

Dit plan voorziet in de bouw van 63 woningen in de wijk Heusden-Oost. Op grond van de “Notitie m.e.r.-beoordeling bestemmingsplan Heusden-Oost fase 3” oordelen burgemeester en wethouders van Asten dat dit plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt en dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet noodzakelijk is.

 

U kunt de stukken inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer is NL.IMRO.0743.BPW2021003-OW01. Op de gemeentelijke website www.asten.nl kunt u nadere informatie vinden.

 

Wilt u de papieren versie van het ontwerpwijzigingsplan inzien? Of hebt u vragen over de ter inzage liggende stukken? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum voor het maken van een afspraak. Dit kan via telefoonnummer (0493) 671 212.

 

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad van Asten. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Asten, Postbus 290, 5720 AG Asten. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken kunnen binnen de bovengenoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. Ingediende zienswijzen worden toegevoegd aan de stukken die kunnen worden ingezien.

 

Bij verschillen tussen de digitale en de papieren versie van het ontwerpwijzigingsplan is de digitale versie doorslaggevend.

 

Verzoek aan GS om wijziging grens gebied ‘Verstedelijking afweegbaar’

Burgemeester en wethouders van Asten zijn voornemens om na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om herbegrenzing van de in de Verordening ruimte vastgelegde structuur ‘Verstedelijking afweegbaar’. De beoogde wijziging is beschreven in de toelichting van het ontwerpwijzigingsplan en vastgelegd op de verbeelding middels de gebiedsaanduiding ‘overige zone - in Interim omgevingsverordening toe te voegen Verstedelijking afweegbaar’. Ook op het voornemen tot wijziging van het gebied ‘Verstedelijking afweegbaar’ kan gedurende bovengenoemde termijn een ieder (separaat) een zienswijze kenbaar maken.