Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 313111ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpwijzgingsplan 'Balbian Versterlaan 4' gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpwijzgingsplan 'Balbian Versterlaan 4' voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van één appartement op de eerste verdieping en het deels vergroten van de tweede verdieping ten behoeve van de toe te voegen woning op het perceel aan Balbian Versterlaan 4 in Oisterwijk;

 

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een wijzigingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter inzage.

 

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan

Op 7 september 2021 heeft het college besloten om het ontwerpwijzigingsplan 'Balbian Versterlaan 4' [NL.IMRO.WPBalbianVersterln4-ON01] ter inzage te leggen. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 17 september 2021 tot en met 28 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

• op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpwijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

• bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 •Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

 

De zakelijke beschrijving van de overeenkomst is alleen op afspraak in te zien op het gemeentekantoor

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.