Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 312845ruimtelijk plan of omgevingsdocumentVastgesteld wijzigingsplan “Knoevenoordstraat 37” gemeente Brummen

 

 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brummen maakt, gelet op artikel 3.6 jo. artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 25 mei 2021 het wijzigingsplan “Knoevenoordstraat 37”, met kenmerk NL.IMRO.0213.BPBG700079-va01” hebben vastgesteld.

 •  

 • Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de huidige bestemming ‘Agrarisch met landschapswaarden’ naar ‘Wonen’. Deze functiewijziging is mogelijk op basis van de wijzigingsregels in het geldende bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan buitengebied 2008’.

 

 • I nzage termijn

 • Analoog

 • Het wijzigingsplan met bijbehorende stukken, ligt vanaf dinsdag 14 september 2021 gedurende zes weken, op afspraak, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen). U kunt deze op afspraak inzien.

 •  

 • Digitaal

Het wijzigingsplan is tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder ‘plannen en projecten’) en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande link: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0213.BPBG700079-va01

 •  

 •  

 • Beroep vastgesteld wijzigings plan

 • De beroepstermijn start de dag na de ter inzagelegging van het besluit (artikel 6:8 lid 4 Awb). Van dinsdag 14 september tot en met 26 oktober 2021 kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep worden ingesteld.

 •  

 • Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden:

 • 1.

  Die zienswijze hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit;

 • 2.

  Die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet tot indienen van zienswijzen in staat zijn geweest.

 

 • Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl Het indienen van een pro forma beroepschrift is niet mogelijk. Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u de Voorzitter van genoemde afdeling vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 •  

 • Vragen?

 • Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer S. (Sjoerd) van den Berg, via telefoonnummer (0575) 568 562 of per e-mail via s.vandenberg@brummen.nl.

 •