Gemeenteblad van Voerendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoerendaalGemeenteblad 2021, 312794omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Hoolstraat 25, 6367GA Voerendaal

Burgemeester en wethouders hebben een besluit genomen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor:

Hoolstraat 25, 6367GA Voerendaal: Uitbreiding woonhuis Leunissen (zaaknummer 2021-011247 en 2021-013501). De vergunning is verleend.

 

Bezwaar

Als u belanghebbende bent kunt u binnen 6 weken vanaf 31 augustus 2021 een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 23000, 6367 ZG Voerendaal. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

• naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit

• de gronden van het bezwaar.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en u vindt dat er dringende redenen zijn om alvast een voorlopig oordeel van de rechter (een voorlopige voorziening) te vragen over het besluit, dan kunt u dit kenbaar maken via een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om voorlopige voorziening. Dit verzoek kunt u sturen naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u de precieze voorwaarden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Omgevingsontwikkeling via info@voerendaal.nl of telefoonnr.045-5753399.