Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 312592ruimtelijk plan of omgevingsdocument



Wet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Vinkelsestraat

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de terinzagelegging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Vinkelsestraat ong. bij 60 Vinkel’, te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met IDN-code NL.IMRO.1721.BPVinkelsestr60VIN-OW01

Inhoud

Het plan betreft het toevoegen van één ruimte-voor-ruimtewoning aan de Vinkelsestraat ong. (naast 60) te Vinkel.

Hogere grenswaarde

Op basis van de Wet geluidhinder ligt de beschikking hogere grenswaarden geluid, inclusief het akoestisch rapport en de daarbij behorende stukken, tegelijk met het bestemmingsplan ‘Ruimte voor ruimte Vinkelsestraat ong. bij 60 Vinkel’ voor een ieder vanaf 16 september 2021 ter inzage. De vast te stellen hogere grenswaarde geldt voor de nieuwe woning en is 53 dB(A).

Iedereen kan binnen zes weken na de publicatiedatum een schriftelijke zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Neem voor het indienen van een mondelinge zienswijze contact op met een medewerker van het team ruimtelijke ordening.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPVinkelsestr60VIN-OW01).

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website.

Reageren

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het team ruimtelijke ordening.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Heesch, 15 september 2021