Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2021, 312183ander besluit van algemene strekkingGemeente Heerlen - Verzamelbesluit publiekrechtelijke bevoegdheden ambtenaren gemeente Heerlen

 

 

Verzamelbesluit publiekrechtelijke bevoegdheden ambtenaren gemeente Heerlen

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen, alsmede de burgemeester van de gemeente Heerlen, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende, dat ambtenaren vóór inwerkingtreding van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) door een daartoe bevoegd bestuursorgaan specifieke publiekrechtelijke bevoegdheden toegewezen hebben gekregen;

na inwerkingtreding van de Wnra, ambtenaren werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. De arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, echter niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van publiekrechtelijke bevoegdheden;

het hierom wenselijk is om, middels dit besluit, te bepalen dat de in het verleden genomen aanwijzings- c.q. benoemingsbesluiten van kracht blijven, zulks ingevolge artikel 16 lid 1 van de Ambtenarenwet 2017, in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

 

BESLUITEN:

 

dat alle aanwijzings- en benoemingsbesluiten die zijn genomen voor inwerkingtreding van de Wnra, ook die besluiten die in mandaat zijn genomen, van kracht blijven na inwerkingtreding van de Wnra (als zijnde aanwijzingsbesluit) en aflopen zodra de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd of de betreffende medewerker een functie krijgt waarvoor de aanwijzing niet geldt, dan wel dat deze op een eerder moment wordt ingetrokken;

te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2020.

 

Heerlen, 7 september 2021

 

De secretaris a.i.,

L. Schouterden,

De burgemeester,

drs. R. Wever