Nadere regel cultuureducatie en cultuurparticipatie 2021

Het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem;

 

 • gelet op artikel 4 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020;

 • gelet op Het Beleidskader voor subsidie Gemeente Gorinchem 2020;

 

Besluit:

 

 • vast te stellen van de Nadere regel cultuureducatie en cultuurparticipatie 2021;

 • in te trekken van de Nadere regel cultuureducatie en cultuurparticipatie 2020.

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Cultuureducatie: omvat zowel kunsteducatie als literatuureducatie, erfgoededucatie en media-educatie. Het begrip cultuureducatie verwijst bovendien zowel naar onderwijs met, als naar onderwijs over kunst, cultureel erfgoed en media;

 • b.

  Cultuurparticipatie: kent diverse verschijningsvormen die één ding gemeen hebben: mensen beleven cultuur niet passief. Ze doen, debatteren over, ontwikkelen en maken;

 • c.

  Inclusie: een stad waarin iedereen mee kan doen en zich zowel veilig als thuis voelt. Dat begint met gelijke rechten, tolerantie en respect;

 • d.

  Sociale cohesie: samenhang in de maatschappij op basis van het gevoel van verbondenheid tussen mensen;

 • e.

  Maand van Respect: een periode in de maand november die in het teken staat van gelijke rechten, tolerantie en respect;

 • f.

  Integraal Sociaal Beleid (ISB): het integraal sociaal beleidsplan 2019-2024;

 • g.

  Doelstelling ‘iedereen kan meedoen’: doelstelling in het integraal sociaal beleidsplan waarmee wordt bedoeld ‘dat Gorinchem de stad is waarin iedereen, ook de meest kwetsbare inwoners, zijn of haar toekomst in eigen hand kan nemen, kan meedoen naar vermogen en zich kan ontwikkelen’.

 

Artikel 2 Doelstelling

Het stimuleren van activiteiten op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie, die met cultuur als middel bijdragen aan de inclusie van en sociale cohesie in onze stad en/of de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van Gorinchem.

 

Artikel 3 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De subsidieaanvraag wordt ingediend tenminste 13 weken voorafgaand aan de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  De aanvrager maakt bij indiening van de aanvraag gebruik van een digitaal aanvraagformulier. Dit formulier staat op de website van de gemeente Gorinchem.

 • 3.

  Een aanvraag wordt in behandeling genomen indien het subsidieformulier volledig is ingevuld en ondertekend.

 

Artikel 4 Beoordelingscriteria

 • a.

  Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:de mate waarin de (culturele) activiteit bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke beleidsdoelen voor cultuureducatie en -participatie, zoals vastgesteld in de cultuurvisie Ambities Cultuur 2019-2023 en/of bijdraagt aan inclusie, zoals vastgesteld in het emancipatie- en diversiteitsbeleid 2018-2023;

 • b.

  de activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd sluit aan op de uitgangspunten van het Integraal Sociaal Beleid Gorinchem en de beleidsdoelstelling ‘iedereen kan meedoen’.

 • c.

  de doelmatigheid of efficiëntie; met minimale middelen een optimaal resultaat;

 • d.

  de doeltreffendheid of effectiviteit; de mate waarin de doelen van de aanvrager daadwerkelijk kunnen worden bereikt;

 • e.

  de mate van toegankelijkheid van de activiteit voor alle inwoners.

 • f.

  de mate waarin de activiteit inhoudelijk en professioneel van aard is (de wijze waarop de activiteit is georganiseerd door een ter zake deskundig persoon of organisatie).

 

Artikel 5 Voorwaarden

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient een instelling aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • a.

  de aanvrager is gevestigd in Gorinchem, blijkend uit de statuten of oprichtingsakte;

 • b.

  de activiteit dient in Gorinchem plaats te vinden;

 • c.

  de activiteit is voor iedereen, of een specifieke doelgroep, toegankelijk en wordt als zodanig aangekondigd.

 

Artikel 6 Weigeringsgronden

De subsidieverstrekking kan naast de in artikel 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van de “Algemene Subsidieverordening Gemeente Gorinchem 2020” genoemde weigeringsgronden in ieder geval worden geweigerd indien:

 • a.

  de subsidie wordt of werd verstrekt op grond van een andere gemeentelijke subsidieregeling;

 • b.

  de aanvraag niet aan het bepaalde in deze regeling voldoet;

 • c.

  gegronde reden bestaat aan te nemen dat de activiteiten een politiek,godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter hebben.

 

Artikel 7 Subsidieplafond en maximum subsidiebedrag

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor deze regeling een subsidieplafond vast voor de op grond van deze regeling te verlenen subsidies, onder voorbehoud van verstrekking van de bijbehorende middelen door de raad.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze regeling wordt jaarlijks voor 1 januari van het betreffende subsidiejaar bekendgemaakt via publicatie op www.officielebekendmakingen.nl, in het huis-aan-huisblad ‘De Stad Gorinchem’ en op de gemeentelijke website.

 • 3.

  Per activiteit wordt maximaal € 5.000,- subsidie verstrekt.

 • 4.

  Voor activiteiten die aansluiten bij de Maand van Respect wordt per activiteit maximaal € 1.500 subsidie verstrekt.

 • 5.

  De verdeling van de middelen vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Een aanvraag wordt in die volgorde opgenomen zodra zij volledig is.

 • 6.

  Subsidie kan pas worden aangevraagd nadat het subsidieplafond is vastgesteld.

 

Artikel 8 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een aanvrager afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 7 september 2021.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: “Nadere regel cultuureducatie en cultuurparticipatie 2021”

Naar boven