Gemeenteblad van Leeuwarden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenGemeenteblad 2021, 311398verkeersbesluit of -mededelingVERKEERSBESLUIT

 

Datum besluit: 8 september 2021

Besluitnummer: VB-21-50

Dossiernummer: 11048134

 

Aanwijzing parkeerplaats voor laden elektrische voertuigen in de Simke Kloostermanwei naast nummer 30 in Leeuwarden.

 

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden

 

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, daartoe gemachtigd in artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet.

 

Overwegende,

 

dat de Gemeente het van belang acht elektrisch vervoer binnen haar gemeentelijke grenzen te bevorderen;

 

dat elektrisch vervoer een bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit en stiller en zuiniger is dan de conventionele aandrijftechnieken voor voertuigen;

 

dat bij de belangenafweging de economische belangen van bewoners, ondernemers en overige belanghebbenden zijn meegenomen;

 

dat overleg met de politie heeft plaatsgevonden, waarin de politie te kennen heeft gegeven dat er geen bezwaren kleven aan dit besluit;

 

dat in het onderstaande besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

dat de parkeerdruk in de directe omgeving toelaat dat er 1 parkeerplaats wordt aangewezen voor het opladen van Elektrische Voertuigen;

 

dat de parkeerplaats(en) onderdeel uitmaakt / uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente;

 

dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten zijn gelegen binnen de bebouwde kom van en/of in beheer zijn bij de Gemeente Leeuwarden;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESLUIT

 

Middels het plaatsen van borden E4 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en een wit onderbord met aanduiding “alleen opladen elektrische voertuigen” aan te wijzen een parkeervak in de Simke Kloostermanwei naast nummer 30 in Leeuwarden, alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal.

 

 

Leeuwarden, 8 september 2021, verzonden:

 

 

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

namens dezen,

 

 

 

 

P.N. Stein,

Manager Publieke Dienstverlening.

 

 

 

Bezwaar maken

 

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u tegen dit besluit binnen zes weken, vanaf de dag na die waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet in ieder geval bevatten:

 

a uw naam, adres en ondertekening;

b de datum;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden (motivering) van het bezwaar.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.leeuwarden.nl/bezwaarschrift.

Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op de genoemde site.

 

Besluit tijdelijk opschorten

Wilt u dat de gemeente een besluit waartegen u bezwaar heeft ingediend, niet uitvoert? Vraag dan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van

Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken. U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk voor de precieze voorwaarden op genoemde site.