Gemeenteblad van Oldenzaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldenzaalGemeenteblad 2021, 311235omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag, Kloosterland 1, 7577DP Oldenzaal

De gemeente heeft op 8 september een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 23911-2021 op de locatie Kloosterland ong. te Oldenzaal. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het;

  • reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een laadpaal

Inzage

De stukken liggen ook ter inzage bij het bouwloket in het gemeentehuis in Oldenzaal. Voor het inzien van de stukken moet u een afspraak maken via bouwloket@oldenzaal.nl onder vermelding van uw telefoonnummer.

Procedure

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  • Adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking.

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

  • Belanghebbenden die willen opkomen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift start op 22 september 2021 en bedraagt 6 weken. De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet worden ingediend bij Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Aan zowel het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Voor meer informatie over bouwgerelateerde zaken (Wabo, milieu en sloop) kunt u contact opnemen via bouwloket@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11. Voor meer informatie over zaken als APV, drank- en horeca en verkeersbesluiten kunt u contact opnemen via info@oldenzaal.nl of telefoonnummer (0541) 58 81 11.