Subsidieregeling coronasteun cultuur gemeente Velsen 2021 

1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

ASV: Algemene Subsidieverordening Velsen 2020.

AWB: de Algemene wet Bestuursrecht.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen.

Coronamaatregelen: door het Rijk genomen maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus (zoals verbod op evenementen, verplichte sluiting, maximaal aantal bezoekers en anderhalve meter afstand houden).

Exploitatietekort: overzicht van kosten en opbrengsten van een bepaalde organisatie in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 voor zover dat wordt veroorzaakt door de coronamaatregelen.

2. Verhouding Algemene subsidieverordening Velsen 2020

Op deze subsidieregeling zijn de bepalingen van de ASV van toepassing voor zover hiervan niet wordt afgeweken.

3. Doelstelling van de regeling

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • 1.

  Activiteiten die bijdragen aan het herstel van het cultureel leven en het in stand houden van de lokale culturele infrastructuur. De activiteiten dienen voor 1 juli 2022 te zijn uitgevoerd;

 • 2.

  Compensatie van het exploitatietekort dat is geleden van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 door coronamaatregelen.

 • 3.

  de herstart van de theaterfunctie van de Stadsschouwburg Velsen als podiumvoorziening voor de gemeente Velsen.

4. Doelgroep van de regeling

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door rechtspersonen en natuurlijke personen die zijn gevestigd in Velsen en activiteiten verrichten op het gebied van kunst en cultuur in Velsen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kunnen rechtspersonen en natuurlijke personen die gevestigd zijn buiten Velsen voor deze subsidie in aanmerking komen als zij aantonen al voor 16 maart 2020 actief te zijn geweest in de gemeente Velsen.

5. Aanvraagtermijn

 • 1.

  De aanvraagtermijn loopt van 8 september 2021 tot en met 15 oktober 2021.

 • 2.

  Aanvragen worden ingediend via het mailadres: info@velsen.nl

 • 3.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld en compleet is geworden.

 • 4.

  Na de sluitingsdatum ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.

6. Aanvraag

 • 1.

  De subsidie wordt aangevraagd door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een begroting van uitgaven en inkomsten;

  • c.

   een financieel overzicht en verantwoording over 2020, inclusief balans.

 • 3.

  In geval dat er op grond van artikel 3 lid 2 een aanvraag wordt gedaan voor compensatie van een exploitatietekort legt de aanvrager ook nog de volgende gegevens over:

  • a.

   financieel overzicht over het jaar 2019, een exploitatieoverzicht over de periode 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019 en de (voorlopige) exploitatiecijfers over 2021

  • b.

   Een overzicht van openstaande facturen en een prognose van structurele uitgaven in 2021.

 • 1.

  Aanvragers moeten bij hun aanvraag aantonen dat:

  • Het opgegeven exploitatietekort veroorzaakt is door de coronamaatregelen;

  • Er acties zijn en worden ondernomen om kosten te minimaliseren en/of inkomsten te genereren.

  • Er zo mogelijk gebruik is gemaakt van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties;

 • 4.

  Indien de aanvrager voor het eerst subsidie aanvraagt of als het een onderneming betreft dient hij ook andere bewijsstukken aan te leveren overeenkomstig artikel 8 van de ASV.

 • 5.

  Per activiteit kan maximaal één (gezamenlijke) aanvraag worden ingediend.

 • 6.

  Per aanvrager kan maximaal éénmaal, individueel of gezamenlijk, subsidie worden aangevraagd op grond van deze subsidieregeling.

7. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

BTW komt niet in aanmerking voor subsidie als deze verrekend kan worden in de aangifte omzetbelasting bij de Belastingdienst.

8. Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie op grond van artikel 3, lid 1 en/of 2 bedraagt per aanvrager maximaal € 10.000 voor rechtspersonen en maximaal € 2.500 voor natuurlijke personen.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt de subsidie die door twee of meer rechtspersonen wordt aangevraagd voor het gezamenlijk verrichten van activiteiten maximaal € 15.000. Voor een gezamenlijke aanvraag van natuurlijke personen geldt een maximum bedrag van € 3.750.

9. Subsidieplafond en verdeelregels

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een maximaal bedrag beschikbaar van € 343.500.

 • 2.

  Het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen die aan de criteria van deze regeling voldoen.

 

10. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist uiterlijk binnen 6 weken na indiening van de aanvraag over de toekenning van de subsidies.

 • 2.

  De in het eerste lid gestelde termijn kan met ten hoogste 6 weken verdaagd worden.

11. Weigeringsgronden

Naast de weigeringsgronden genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening Velsen 2020 verlenen wij geen subsidie als:

a. Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

b. Indien al in de kosten voor de activiteit of compensatie van het exploitatietekort is voorzien door een andere regeling van het Rijk, provincie, gemeente of vanuit een andere instantie/organisatie/fonds.

c. Activiteiten van verenigingen of stichtingen niet zijn toegestaan op grond van wet- en regelgeving.

d. Er geen of onvoldoende inspanningen zijn verricht om kosten te minimaliseren en/of inkomsten te genereren.

e. Er geen of onvoldoende gebruik is gemaakt van vangnetregelingen zoals die van het Rijk, de Provincie en koepelorganisaties.

f. de hoogte van het aangevraagd subsidiebedrag niet in verhouding staat tot het beoogde resultaat.

g. de activiteiten louter en alleen een commercieel belang dienen.

h. Reguliere activiteiten van de aanvrager betreft tenzij die door de (financiële) gevolgen van coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden en het college voor het verrichtten van deze activiteiten nog geen subsidie heeft verleend.

i. de activiteit niet in belangrijke mate voldoet aan de uitgangspunten van het lokaal cultuurbeleid zoals vastgelegd in de Cultuurvisie Velsen 2020-2024 “Beleef cultuur in Velsen”.

12. Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt binnen 6 weken na de verstrekking volledig uitbetaald.

13. Verantwoording

1. Subsidies op grond van artikel 3 lid 1 worden verantwoord conform het bepaalde in artikel 18 tot en met 20 van de ASV. Aanvullend dient iedere subsidieontvanger uiterlijk 13 weken na afronding van de activiteit een kort projectverslag in te dienen waarin hij een weergave geeft van de uitgevoerde activiteit(en).

2. Subsidies op grond van artikel 3 lid 2 worden verantwoord conform het bepaalde in artikel 18 tot en met 20 van de ASV. Voor jaarlijks gesubsidieerde rechtspersonen geldt dat de verantwoording voor deze coronasubsidie onderdeel is van de reguliere subsidievaststelling.

14. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

15. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

16. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als ‘Subsidieregeling coronasteun cultuur gemeente Velsen 2021’.

17. Inwerkingtreding en intrekking

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie en geldt tot en met 31 december 2022.

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 7 september 2021.

burgemeester en wethouders van Velsen,

de secretaris, de burgemeester

Naar boven