Gemeenteblad van Dinkelland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DinkellandGemeenteblad 2021, 310660ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Dinkelland - Ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Saterslostraat 6 Deurningen”

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied, Saterslostraat 6 Deurningen”.

Het ontwerp-wijzigingsplan ziet op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van het vergroten van de bestaande woonbestemming.

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van 17 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis.

U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer NL.IMRO.1774.BUIWPSATERSLOSTR6-OW01.

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.dinkelland.nl/ruimtelijke-plannen.

 

Zienswijze

Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 11, 7590 AA Denekamp en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met mevrouw J. Korenromp van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100

Vragen?

Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Korenromp van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0541-854100.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd