Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 310575ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Vaals - ontwerp-bestemmingsplan - Schuurmolenweg 5, Vaals

Het college van burgemeester en wethouders van Vaals maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) het ontwerpbestemmingsplan " Schuurmolenweg 5 te Vaals" met ingang van 10 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.

Op grond van het vigerend bestemmingsplan Buitengebied 2013 is binnen de bestemming Wonen maximaal één woning toegestaan. In het bestaande hoofdgebouw is echter een tweede zelfstandige wooneenheid aanwezig. De souterrain wensen initiatiefnemers te gaan benutten voor logies voor arbeiders. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het opnemen van een planologisch-juridische regeling op basis waarvan een tweede wooneenheid en logies voor arbeiders in de souterrain mogelijk wordt gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 10 september 2021 voor een periode van 6 weken voor een ieder digitaal ter inzage. De plannen kunnen vanaf deze datum op de gemeentelijke website www.vaals.nl en op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO-identificatienummer: NL.IMRO.0981.BPschuurmolenweg5-ON01) worden bekeken.

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunt u ten aanzien van het ontwerp-bestemmingsplan een schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeenteraad van Vaals, postbus 450, 6291 AT Vaals, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp-bestemmingsplan Schuurmolenweg 5”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het Klantcontactcentrum (043-3068568) contact opnemen met dhr. L. Dohmen van de afdeling Ruimte.

Ontwerp-besluit hogere grenswaarde

Gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan wordt het ontwerp- besluit Vaststelling hogere grenswaarden in het kader van de Wet Geluidhinder met ingang van 10 september 2021 voor zes weken ter inzage gelegd. Uit akoestisch onderzoek in het kader van de planologische procedure, is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor weglawaai uit de Wet Geluidhinder, op de gevels van Schuurmolenweg 5 wordt overschreden. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is – onder voorwaarden – ontheffing (= vaststelling hogere waarde) mogelijk tot de maximale ontheffingswaarde. Het college is voornemens te besluiten voor de noordgevel van Schuurmolenweg 5 een hogere waarde vast te stellen van 49 dB.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende zienswijzen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, via postbus 450, 6290 AL Vaals. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het Klantcontactcentrum (043-3068568) contact opnemen met dhr. L. Dohmen van de afdeling Ruimte.

 

Vaals, 10 september 2021

Burgemeester en wethouders van Vaals