Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 310536andere vergunningGemeente Vaals - verlening omgevingsvergunning -maken van een gevelopening in de achtergevel (topgevel) van een rijksmonument - Rarenderstraat 24, Vaals

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

  • -

    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het maken van een gevelopening in de achtergevel (topgevel) van een rijksmonument op het perceel Rarenderstraat 24 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie B, nummer 3239 met de activiteiten:

    • Handelen met gevolgen voor beschermde monumenten

    • Bouwen

  • (besluit 31-08-2021, verzonden 02-09-2021).

Inzien | Wilt u de stukken inzien? Maak dan een afspraak bij ons Klant Contact Centrum. Dat kan telefonisch via 043-3068568 of per mail via info@vaals.nl.

Bezwaar | Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing kunt u contact opnemen met afdeling Juridische Zaken of kunt u bezwaar maken. Doe dit wel binnen 6 weken na de datum van de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Richt uw brief aan het college van B&W. Vermeld in uw brief: de datum, uw naam, handtekening, adres en de reden waarom u het niet eens bent met onze beslissing.

Is er sprake van spoed? Vraag dan bij de rechter een voorlopige voorziening aan (hieronder is inbegrepen een schorsing). Richt deze aan: Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). U kunt ook digitaal een verzoekschrift instellen bij de rechtbank.