Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2021, 310437verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit voor het aanwijzen van (een) parkeerplaats(en) ten behoeve van het opladen van elektrische motorvoertuigen aan de Laak tegenover nummer 67 te Zeewolde.

Zaaknummer 48917

 

Burgemeester en wethouders van gemeente Zeewolde,

gelet op artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994,

gelet op artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVG 1994),

gelet op artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

gelet op het mandaatbesluit 22 december 2020,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- dat de aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland toeneemt;

- dat een (logisch) gevolg hiervan is, dat de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen toeneemt;

- dat het plaatsen van oplaadpunten past binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Zeewolde;

- dat het gebruik van elektrische voertuigen bijdraagt aan een schonere lucht, minder uitstoot van CO2 en minder geluidsoverlast;

- dat het voorkomen of beperken van de door het autoverkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade voor het milieu gewenst is;

- dat elektrisch rijden in Zeewolde wordt gefaciliteerd;

- dat particulieren die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg hiertoe een aanvraag kunnen indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze aanvraag op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt;

- dat bij brief van19 augustus 2021 door Allego B.V. een verzoek is ingediend voor het plaatsen van een oplaadpaal en het aanwijzen van (een) parkeerplaats(en) voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Laak tegenover nummer 67;

- dat in deze behoefte niet kan worden voorzien door reeds aanwezige oplaadpalen in de nabije omgeving of door parkeer- en oplaadmogelijkheden op eigen terrein;

- dat normaal gesporken een parkeerdrukmeting plaatsvindt;

- dat in verband met de coronamaatregelen deze parkeerdrukmeting niet kan plaatsvinden;

- dat gelet op de wijk en het aantal parkeerplaatsen de reservering van (een) parkeerplaats(en) voor elektrische voertuigen niet leidt tot een onacceptabele parkeerdruk;

- dat, mocht blijken dat de laadpaal zodanig veel wordt gebruikt, meer dan 3000 Kwh op jaarbasis, een tweede parkeerplaats bij de laadpaal wordt gecreëerd, die wordt aangewezen als parkeerplaats "uitsluitend opladen elektrische voertuigen";

- dat de parkeerplaats(en) onderdeel uitmaak/uitmaken van een weg die onder beheer is van de gemeente;

- dat conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is geweest met de politie Zeewolde.

 

BESLUITEN

 • 1.

  Door het plaatsen van bord E080 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens met als onderbord met tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen” de parkeerplaats aan de Laak tegenover

  nummer 67 aan te wijzen als parkeerplaats voor alleen het opladen van elektrische voertuigen.

 • 2.

  Dat, mocht blijken dat de laadpaal zodanig veel gebruikt wordt (meer dan 3000 Kwh op jaarbasis) een tweede parkeerplaats bij de laadpaal wordt aangewezen als parkeerplaats "uitsluitend opladen elektrische voertuigen".

 • 3.

  Dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van dit besluit in de Staatscourant en de gemeentepagina. Eveneens wordt hiervan een mededeling gedaan in de plaatselij­ke krant.

 

Zeewolde 9 september 2021

 

De Burgemeester en wethouders van Zeewolde

 

NADERE INFORMATIE

Voor vragen of opmerkingen over dit besluit kunt u contact opnemen met de gemeente Zeewolde (036) 522 95 22.

 

MEDEDELINGEN

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken liggen na bekendmaking van de Staatscourant ter inzage op gemeentehuis. Tegen dit verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na datum van publicatie in de Staatcourant hun bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde, t.a.v. het Publiekscentrum, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

 

Ook kan een belanghebbende online bezwaar maken via het digitale bezwaarformulier op www.zeewolde.nl/bezwaar. Hiervoor is een DigiD nodig als digitale handtekening.

 

In het bezwaarschrift moet gemotiveerd worden waarom u het niet eens bent met het besluit en u moet het ondertekenen. Wilt u verder uw telefoonnummer en e-mailadres vermelden en bovenaan de brief duidelijk vermelden dat het om een bezwaarschrift gaat?

 

U kunt naast het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet dan een kopie van het bezwaarschrift meesturen.

 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen. De griffie van de rechtbank informeert u over de hoogte van dit bedrag en over de manier van betalen.

 

Meer informatie vindt u op onze website www.zeewolde.nl/bezwaar