Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Hazenstraat 11(a) en ong. Eersel

Burgemeester en wethouders van Eersel maken op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Hazenstraat 11(a) en ong. Eersel met ingang van 16 september 2021 tot 28 oktober 2021 ter inzage ligt in het gemeentehuis. Het ontwerp met bijbehorende stukken is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0770.BPBhazenstr110081-ONTW.

Waar gaat het bestemmingsplan over?

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor de realisatie van een nieuwe woning. Daarnaast wordt de bestaande boerderij aan de Hazenstraat 11-11a gesplitst in twee woningen.

Wilt u een zienswijze hierover kenbaar maken?

Binnen genoemde termijn kan eenieder schriftelijk (niet per e-mail) een zienswijze over het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad, postbus 12, 5520 AA Eersel. U kunt ook mondeling uw zienswijze kenbaar maken; u moet dan -ook binnen de genoemde termijn- contact opnemen met Anouk Meulenbroeks, afdeling Ontwikkeling, team Ruimte, te bereiken via (0497) 531 300.

Naar boven