Publicatie besluit omgevingsvergunning milieuneutrale verandering, Dijkweg 12 in Andijk, kadastraal bekend Andijk, sectie L, nummer 1470

Burgemeester en wethouders van Medemblik maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

  • 1.

    Het milieuneutraal veranderen van de inrichting N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland aan Dijkweg 12 in Andijk, kadastraal bekend Andijk, sectie L, nummer 1470. De aangevraagde verandering betreft het verlengen van de termijn voor de infiltratie van de SIX-reststroom in de ondiepe ondergrond tot 1 januari 2026 en het verplaatsen van de einddatum van de terugpompverplichting naar 1 januari 2038.

     

Zaaknummer: OD.349949

Datum verzending besluit: 2 september 2021

 

Rechtsbescherming

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Medemblik, Postbus 45, 1687 ZG in Wognum.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

• uw naam, adres, postcode en woonplaats;

• de datum;

• over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);

• de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD.)Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Informatie/Besluit inzien

Mocht u dit besluit willen inzien, dan kunt u een contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Dampten 2 in Hoorn, telefoonnummer: 088 -1021300 (o.v.v. zaaknummer OD.349949).

Naar boven