Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 308851andere vergunningGemeente Katwijk - aanvraag omgevingsvergunning - omzetten van huidige bedrijfswoning naar plattelandswoning - Hoogeweg 3, Rijnsburg

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De eventuele omgevingsvergunning wordt te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Postcode

Hoogeweg 3 Rijnsburg

omzetten van huidige bedrijfswoning naar plattelandswoning

17-08-21

2231 MS

Vragen over bouwplannen?

U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Voor het inzien van een bouwdossier kunt zich alleen digitaal melden via onze website https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwdossier-inzienouwdossier inzien | Gemeente Katwijk.