Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 308847andere vergunningGemeente Katwijk - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Collegiantenstraat 41, Rijnsburg

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Hierbij is de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing. De eventuele omgevingsvergunning wordt te zijner tijd gepubliceerd. Daarna bestaat de mogelijkheid het plan in te zien en zienswijzen of bezwaren in te dienen.

Ingekomen omgevingsvergunning

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Postcode

Collegiantenstraat 41 Rijnsburg

het uitbreiden van de woning

31-08-21

2231 HE

Vragen over bouwplannen?

U kunt op afspraak terecht voor het stellen van vragen over bestemmingsplannen, vergunningsvrije- en vergunningsplichtige bouwwerken. Voor het inzien van een bouwdossier kunt zich alleen digitaal melden via onze website https://www.katwijk.nl/wonen-en-verbouwen/bouwen-en-verbouwen/bouwdossier-inzienouwdossier inzien | Gemeente Katwijk.