Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het initiatiefvoorstel van de werkgeverscommissie Griffie, zaaknummer 133024-2020.

Besluit

 

1. De Verordening werkgeverscommissie Griffie 2020 vast te stellen.

2. De Verordening werkgeverscommissie Griffie, vastgesteld door de raad op 4 juli 2013 en gewijzigd op 7 april 2016, in te trekken.

 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 december 2020.

Artikel 1. Taken en bevoegdheden Werkgeverscommissie

1. De Werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de andere werknemers van de griffie, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd bij besluitnummer R13.064 van 4 juli 2013.

Daaronder vallen in elk geval de volgende taken:

a. Het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier, waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst en de vaststelling van de Instructie voor de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

b. Het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake het aangaan, wijzigen en beëindigen van de arbeidsovereenkomst van de griffier en de instructie voor de griffier.

c. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier;

d. Het voorbereiden en uitvoeren van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende taken;

e. Het aangaan, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten van werknemers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2, van de Gemeentewet.

f. De overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de werknemers van de griffie;

g. Het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de werknemers van de griffie.

h. Het inhuren van derden binnen en buiten de bestaande formatie/personele budget (incl. uitzendkrachten).

2. Het bij gemeente Velsen geldende personeelshandboek is van toepassing op het

griffiepersoneel. Bij toekomstige wijzigingen die gevolgen hebben voor het griffiepersoneel, wordt de Werkgeverscommissie vooraf geconsulteerd.

 

3. De Werkgeverscommissie kan bovengenoemde bevoegdheden, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd bij 1a, 1b en 1c, mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie

 • 1.

  De Werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2.

  De leden van de Werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie eindigt tussentijds:

  • a.

   Op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   Indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de Werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  In het geval zich de situatie als bedoeld onder 3b of 3c van dit artikel voordoet, draagt de griffier er zorg voor dat de raad zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Werkgeverscommissie kan benoemen.

 • 5.

  De voorzitter van de raad is als adviseur verbonden aan de Werkgeverscommissie.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de Werkgeverscommissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

e. het fungeren als schakel tussen de Werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

f. Het met volmacht van de Burgermeester ondertekenen van de arbeidsovereenkomst met de griffier en plaatsvervangend griffier.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie

 • 1.

  De afdeling HR van de gemeente zorgt ervoor dat het secretariaat en de inhoudelijke ondersteuning van de Werkgeverscommissie wordt geregeld op de wijze zoals door de commissie gevraagd.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt tenminste een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 5. Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2; bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering minimaal twee leden aanwezig zijn.

Artikel 6. Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de Werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Vergaderfrequentie

De Werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 8. Verantwoording

De Werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 9. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de Werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

 • Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'

 

 

 

 

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R. Palstra F.C. Dales

Naar boven