Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2021, 307451algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsregeling Subsidieregeling peuteropvang Ede 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede;

gelezen het voorstel van 31 augustus 2021, zaaknummer 249453;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017;

besluit:

Artikel I

De Subsidieregeling peuteropvang Ede 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A

Artikel 2 komt te luiden:

 

Artikel 2. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het aanbieden van kinderopvang van kinderen van 2,5 tot 4 jaar in de gemeente Ede.

 • 2.

  Op voordracht van het Centrum voor Jeugd en Gezin of één van de Sociaal Teams dat werkzaam is binnen de gemeente Ede kan subsidie worden verleend zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel voor kinderen jonger dan 2,5 jaar of ouder dan 4 jaar.

B

Na Artikel 5, vierde lid wordt het volgende lid ingevoegd:

 

 • 5.

  Een ouderbijdrage als bedoeld in het vorige lid wordt niet opgelegd indien door de ouder of ouders wordt aangetoond dat zij gezamenlijk niet meer dan maximaal 130% van het wettelijk minimumloon verdienen.

Lid 5 en 6 worden vernummerd naar lid 6 en 7.

 

C

In artikel 6 en artikel 10, eerste lid wordt ‘deze regeling’ vervangen door ‘dit hoofdstuk’.

 

D

In artikel 7, eerste lid onder a wordt ‘2’ vervangen door ‘3’.

 

E

Na artikel 10 wordt het volgende ingevoegd:

 

Hoofdstuk 3 OPLEIDING EN SCHOLING

 

Artikel 11. Subsidiabele activiteiten

Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor het de benodigde (bij)scholing van pedagogisch medewerkers in het kader van de benodigde certificering voor VVE.

 

Artikel 12. Criteria

Subsidie wordt uitsluitend verleend indien:

 • a.

  wordt voldaan aan de criteria van artikel 3 van deze regeling of dat de aanvrager door burgemeester en wethouders wordt beoordeeld als toekomstig geregistreerd VVE-kindercentrum;

 • b.

  het betreffende kindcentrum het jaar voorafgaand aan de aanvraag een positief inspectierapport van de GGD heeft ontvangen;

 • c.

  het kindcentrum de benodigde uren van de opleiding voor de betreffende medewerker bekostigt;

 • d.

  de (bij)scholing bij een branche-erkend opleidingsinstituut wordt gevolgd.

Artikel 13. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan (toekomstige) geregistreerde VVE-kindercentra die reeds 2 jaar zijn gevestigd in de gemeente Ede.

 

Artikel 14. Omvang subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de kosten voor de (bij)scholing per medewerker.

 • 2.

  De subsidie voor één subsidieontvanger is maximaal de helft van het beschikbare subsidieplafond.

Artikel 15. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor dit hoofdstuk geldt een subsidieplafond van € 150.000,-. Burgemeester en wethouders kunnen dit subsidieplafond verhogen.

 • 2.

  Voor zover het subsidieplafond niet toereikend is om alle aanvragen die in aanmerking komen voor een subsidie toe te kennen, verdeelt het college het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de aanvragen, tot het subsidieplafond is bereikt. De datum van ontvangst is de datum waarop de aanvraag volledig is ingediend.

 • 3.

  Indien het vastgestelde subsidieplafond dreigt te worden overschreden of wordt overschreden als gevolg van het aantal aanvragen dat op dezelfde dag is ontvangen, worden de aanvragen die op die dag ontvangen zijn, door middel van loting gerangschikt en op volgorde van loting met in achtneming van het subsidieplafond verleend.

Artikel 16. Aanvraag

 • 1.

  Overeenkomstig artikel 7, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 wordt een aanvraag om een subsidie uiterlijk 10 weken voor aanvang van de (bij)scholing ingediend.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing zover de (bij)scholing plaats zal vinden of reeds heeft plaatsgevonden in de periode van 1 januari 2021 tot 1 december 2021. Een aanvraag voor een subsidie in deze periode dient uiterlijk 1 december 2021 te zijn ingediend.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 overlegt de aanvrager bij de aanvraag om verlening van de subsidie een offerte van de beoogde (bij)scholing, evenals gegevens van de op te leiden (pedagogisch) medewerker.

Artikel 17. Weigeringsgronden

Subsidieverstrekking kan worden geweigerd indien bij de eerste aanvraag van een instelling sprake is van een handhavingsactie, zoals opgenomen in de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisenpeuterspeelzalen van de Gemeente Ede.

 

Artikel 18. Verantwoording en verplichtingen

 • 1.

  Een subsidie wordt direct bij verlening vastgesteld.

 • 2.

  De subsidieontvanger toont op verzoek aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie zijn verbonden.

 • 3.

  De subsidieontvanger en daarmee de betreffende (pedagogisch) medewerker spant zich aantoonbaar in om de (bij)scholing succesvol af te ronden.

Hoofdstuk 4 INZET HBO-GESCHOOLDE MEDEWERKERS

 

Artikel 19. Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verlenen voor de inzet van een HBO-geschoolde medewerker in of rond de VVE-groepen.

 • 2.

  Bij beschikking kunnen burgemeester en wethouders nader beschrijven voor welke activiteiten de subsidie wordt verleend.

Artikel 20. Criteria

Subsidie wordt uitsluitend verleend indien:

 • a.

  wordt voldaan aan de criteria van artikel 3 van deze regeling;

 • b.

  de inzet aanvullend is op het wettelijke IKK-kader;

 • c.

  de inzet naar het oordeel van burgemeester en wethouders voldoende bijdraagt aan het bereiken van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen.

Artikel 21. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verleend aan geregistreerde VVE-kindercentra die gevestigd zijn in de gemeente Ede.

 

Artikel 22. Omvang en looptijd subsidie

 • 1.

  De hoogte van de subsidie is gebaseerd op het aantal VVE peuters op peildatum 1 januari van het betreffende subsidiejaar maal (10 x een jaarlijks door burgemeester en wethouders vast te stellen uurtarief).

 • 2.

  De subsidie wordt verleend per kalenderjaar of gedeelte daarvan.

Artikel 23. Subsidieplafond

Burgemeester en wethouders kunnen een subsidieplafond vaststellen voor dit hoofdstuk. Zij regelen daarbij de verdeling.

 

Artikel 24. Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017 overlegt de aanvrager bij de aanvraag om verlening van de subsidie een beschrijving waaruit blijkt op welke wijze de HBO-geschoolde medewerker wordt ingezet in of rondom de VVE-groepen.

 

Artikel 25. Aanvullende verplichtingen

De subsidieontvanger is verplicht om enige wijzigingen ten aanzien van de inzet af te stemmen met burgemeester en wethouders.

 

Artikel 26. Weigeringsgronden

Subsidieverstrekking kan worden geweigerd indien naar het oordeel van burgemeester en wethouders de inzet van de HBO-geschoolde medewerkers onvoldoende aansluit op de met elkaar vastgestelde werkwijze.

 

Artikel 27. Verantwoording

Verantwoording geschiedt conform artikel 14 of 15 van de Algemene subsidieverordening Ede 2017.

 

Hoofdstuk 5 OVERIGE BEPALINGEN

 

F

Artikel 28 voorheen artikel 11, wordt als volgt gewijzigd:

In het eerste lid wordt ‘van het bepaalde in de artikelen 2, 3 en 4’ vervangen door ‘van het bepaalde in de artikelen 3 en 4’.

 

G

Artikel 29, voorheen artikel 12, komt te luiden:

 

Artikel 29. Overgangsbepalingen

In afwijking van artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Ede 2017 wordt subsidie op grond van de hoofdstukken 2 en 4 voor het kalenderjaar 2022 aangevraagd vóór 1 november 2021.

 

H

Artikel 30, voorheen artikel 13, komt te luiden:

 

Artikel 30. Slotbepalingen

 • 1.

  De Subsidieregeling peuteropvang Ede 2019 wordt ingetrokken op 1 januari 2020. Deze regeling blijft van kracht voor subsidies die op basis van deze subsidieregeling zijn aangevraagd.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. Ze is voor het eerst van toepassing op subsidies die worden verleend voor het kalenderjaar 2020.

 • 3.

  Artikel 5, vijfde lid van deze regeling, is van toepassing per 1 september 2021.

 • 4.

  Hoofdstuk 4 van deze regeling is voor het eerst van toepassing op de voorbereiding en besluitvorming van de subsidies voor het kalenderjaar 2022.

 • 5.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling peuteropvang Ede 2020.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking op de achtste dag na die van bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021, zaaknummer 249453.

 

Het college voornoemd,

drs. R.F. Groen MPA

de secretaris,

mr. L.J. Verhulst

de burgemeester.

Toelichting

Artikel 5, vierde lid.

Een inkomensafhankelijke ouderbijdrage wordt niet opgelegd indien door de ouder of ouders wordt aangetoond dat zij gezamenlijk niet meer dan maximaal 130% van het wettelijk minimumloon verdienen.

Met deze toevoeging maken wij mogelijk dat voor een of twee ouders met een laag inkomen gratis VVE kan worden aangeboden en er geen financiële drempel meer is. Ouders ontvangen geen factuur meer van de kinderopvangorganisatie voor VVE-opvang voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De resterende kosten worden door de gemeente Ede (niet kinderopvangtoeslag/niet-KOT) of door de Belastingdienst betaald (KOT). Kinderopvangtoeslag dient dus nog wel bij de Belastingdienst te worden aangevraagd.

 

Hoofdstuk 3 opleiding en scholing VVE

Met de toevoeging van H3 maken wij mogelijk dat de Edese (potentiële) VVE-opvangorganisaties een tegemoetkoming ontvangen voor het (bij)scholen van hun pedagogisch medewerkers voor VVE. Dit om te stimuleren dat organisaties het VVE-programma aanbieden. Gemeente Ede bepaalt welke potentiële VVE-organisatie hiervoor in aanmerking komt. Relevant daarbij is of voldaan wordt aan de daarvoor geldende criteria (waaronder 2 jaar vestiging in Ede van de kinderopvang, goede kwaliteit (o.a. zonder handhaving afgelopen jaar)). Er kan sprake zijn van een gemaximeerd bedrag voor (bij)scholing.

 

Hoofdstuk 4 Inzet HBO-geschoolde medewerkers

Met de invoering van de wet IKK zijn kinderopvangorganisaties verplicht om pedagogisch beleidsmedewerkers/coaches in te zetten. Vanaf 1 januari 2022 komt daar voor de voorschoolse educatie (VE) nog extra inzet van een hbo’er bovenop. Het doel is de kwaliteit van de voorschoolse educatie op locatie te verhogen door de uitvoering van kwaliteits-verhogende beleidsmaatregelen en/of het coachen van pedagogisch medewerkers. Per doelgroep peuter binnen de organisatie stelt gemeente Ede 10u beschikbaar op de jaarlijkse peildatum 1 januari. De precieze uurprijs dient nog vastgesteld te worden. Elk VVE-kindcentrum kan deze subsidie aanvraag. Gemeente en opvangorganisaties zijn jaarlijks in gesprek over de inhoudelijke inzet van de (VE-)HBO’er. Vooralsnog kiezen we voor ‘eigen’ HBO’ers die ook onderling ingezet kunnen worden.