Gemeenteblad van Lelystad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LelystadGemeenteblad 2021, 307257evenementenvergunningVERLEENDE VERGUNNINGEN EVENEMENTEN Atol Plaza en op het terrein (Schor 1 - 9)

 

De burgemeester van de gemeente Lelystad maakt bekend dat op het gebied van evenementen de navolgende vergunningaanvragen zijn verleend.

 

Onderwerp: Sportspullenmarkt (e21030)

Aanvrager: N.V. Sportbedrijf Lelystad

Locatie: Atol Plaza en op het terrein (Schor 1 - 9)

datum: 21 september 2021

ingangsdatum 3 september 2021

Terinzage

Het besluit alsmede de daarbij behorende stukken liggen vanaf de dag nadat het besluit verzonden is (hier als ingangsdatum genoemd) zes weken ter inzage. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, inzien.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende, gedurende de hiervoor genoemde termijn van de terinzagelegging, bezwaar maken tegen deze vergunningverlening. U kunt uw bezwaar richten tot de burgemeester van Lelystad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad.

Voor het maken van een afspraak, danwel het telefonisch kenbaar maken van uw bezwaar, kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, telefoon 14 0320.