Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 307049ander besluit van algemene strekkingVerkeersbesluit Bourgondisch Voorthuizen 2021

 

Burgemeester en wethouders van Barneveld;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat op 11 september 2021 van 16:00 tot 12 september 2021 01.00 uur aan de Van den Berglaan het evenement Bourgondisch Voorthuizen wordt georganiseerd;

 

dat het in het kader van de verkeersveiligheid noodzakelijk is op 11 september 8.00u tot 12 september 2.00u de volgende verkeersmaatregel te nemen:

 

  • 1.

    instellen tijdelijke geslotenverklaring op de Van den Berglaan (tussen het Bunckmanplein en de Koninginnelaan).

dat overleg is gevoerd met de politie;

dat bovengenoemde weg in beheer en onderhoud is bij gemeente Barneveld;

besluiten:

op 11 september 2021 van 08:00 tot 12 september 2021 02:00 uur:

 

  • 1.

    instellen tijdelijke geslotenverklaring op de Van den Berglaan (tussen het Bunckmanplein en de Koninginnelaan) door middel van afzethekken met C01 borden.

Barneveld, 6 september 2021

 

namens burgemeester en wethouders,

Chris Luiten

afdeling Bestuur en Dienstverlening

 

Inzien en bezwaar maken

Verkeersbesluiten liggen ter inzage bij het Servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving in het gemeentehuis.

Belanghebbenden die het besluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bezwaar-maken-tegen-een-besluit/ Hiervoor heeft u wel uw DigiD of eHerkenning nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via Voorlopige voorziening aanvragen | Rechtspraak. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.