Concept-ontwerp omgevingsplan 1.0 'Tolhek'

Op 27 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het concept-ontwerp omgevingsplan 1.0 Tolhek, vrij te geven voor inspraak en vooroverleg. Het ligt ter inzage vanaf donderdag 9 september 2021 tot en met 21 oktober 2021.

De gemeente bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet die (vooralsnog) ingaat op 1 juli 2022. Zo hebben we voor de woonwijk Tolhek een pilot 1.0 omgevingsplan opgesteld met een aantal belangrijke regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. Nog niet alle regels staan hierin. De gemeente heeft tot 2029 de tijd om het plan verder uit te werken tot een gemeentebreed omgevingsplan. Tot die tijd gelden vanaf inwerkingtreding van de Omgevingswet twee regimes: het omgevingsplan voor Tolhek en het ‘omgevingsplan van rechtswege’ (= vigerende ruimtelijke plannen + bruidsschat). Het omgevingsplan van rechtswege geldt voor zover het omgevingsplan 1.0 de bepalingen uit dat tijdelijke deel nog niet heeft herzien. Om de verhouding tussen die verschillende documenten goed te regelen bevat het omgevingsplan 1.0 voorrangsbepalingen.

Ligging plangebied

Tolhek ligt aan de zuid-oostzijde van Pijnacker. Het plangebied wordt ingeklemd in het zuid-oosten door de N470 en ten oosten door de (Oude) Klapwijkseweg. Ten noorden vormt de Duikersloot de begrenzing.

Inzien van 9 september tot en met 21 oktober 2021

U kunt het concept-ontwerp omgevingsplan inzien via www.pijnacker-nootdorp.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tegen betaling van de kostprijs kunt u een exemplaar van het concept-ontwerp omgevingsplan krijgen. Tijdens de inzagetermijn kunt u een inspraakreactie indienen via een digitaal reactieformulier op de website, schriftelijke of mondeling. Een schriftelijke reactie stuurt u naar het college van Pijnacker-Nootdorp, Postbus 1, 2640 AA Pijnacker. Voor het naar voren brengen van een mondelinge reactie maakt u tijdig een afspraak via telefoonnummer 14 015. Vraagt u dan naar het secretariaat afdeling Ruimte, Belastingen en Gegevensbeheer, team Ruimte.

Informatieavond 23 september

Als onderdeel van de inspraakprocedure wordt een online informatieavond georganiseerd. Op donderdag 23 september 2021 vanaf 19:30 uur wordt u de gelegenheid geboden om nader te worden geïnformeerd over de inhoud en de procedure van het omgevingsplan Tolhek.

 

Naar boven