Omgevingsvergunning Hamersveldseweg 82 verleend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden maken bekend, dat zij de omgevingsvergunning Hamersveldseweg 82 ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend met voorbereiding van de uitgebreide procedure.

De omgevingsvergunning voor de Hamersveldseweg 82 ziet uitsluitend op een wijziging van de omgevingsvergunning van 28 januari 2021, nr. WABO-2020-113, die voor de bouw van een nieuwe woning aan de Hamersveldseweg 82 te Leusden is verleend. De wijziging ziet op een verhoging van de goothoogte van de nieuw te bouwen woning van 4 naar 4,40 meter.

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking.

Op grond van artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beschikking beroep instellen. Een beroepschrift kan vanaf één dag na publicatie gedurende zes weken worden gericht aan de Rechtbank Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Tevens kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor een dergelijk beroepschrift/verzoek bent u griffierecht verschuldigd.

De beschikking ligt met bijbehorende stukken vanaf donderdag 9 september 2021 ter inzage. U kunt de stukken op afspraak inzien in het gemeentehuis. Op verzoek kunnen stukken die openbaar zijn per mail worden toegezonden. Daarvoor kunt u een mail sturen naar: wabo-loket@leusden.nl . Ook zijn de stukken te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0327.269-0401).

Naar boven