Verkeersbesluit: Reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van electrische voertuigen aan de Hofstraat t.o.v. nummer 45 in Noordeinde

21.19525

 

Burgermeester en wethouders van Nieuwkoop,

 

 

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De gemeente Nieuwkoop zet zich in om een gezonde en duurzame gemeente te zijn. Het faciliteren van elektrische auto’s past hierbij. Elektrische auto’s zijn geluidsstil en verbeteren de lokale luchtkwaliteit. In combinatie met groene stroom dragen elektrische auto’s bovendien significant bij aan de vermindering van C02 uitstoot. De ambitie om elektrisch vervoer en de elektrisch rijder te stimuleren is vastgelegd in de integrale visie laadinfrastructuur 2020.

De gemeente stelt zich zelf ten doel om alle elektrische rijders de mogelijkheid te bieden hun auto op te laden bij, of in de directe omgeving van, hun woning op voorwaarde dat een locatie voldoet aan het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 2020.

Motivering:

De gemeente Nieuwkoop faciliteert samen met marktpartijen, diverse oplaadpunten verspreid in alle kernen. Locaties worden bepaald aan de hand van aanvragen van bezitters van elektrische auto’s, maar ook worden laadpalen geplaatst in gebieden die een bepaalde verkeer aantrekkende werking hebben zoals winkelgebieden en nieuwbouwwijken. Op die manier kan de bezitter van een elektrisch voertuig dicht bij huis opladen, maar ook tijdens een bezoek aan een van onze voorzieningen in de gemeente Nieuwkoop.

Het aantal elektrische voertuigen in onze gemeente stijgt op dit moment sneller dan het aantal laadpalen wat wordt geplaatst in de openbare ruimte. Er kan niet aan de vraag naar openbare laadpalen worden voldaan omdat er nu een afwachtende houding wordt aangenomen. Er wordt pas een paal geplaatst wanneer er een concrete aanvraag binnenkomt van een inwoner of werknemer in de gemeente Nieuwkoop.

Vooruitlopend op de vraag is het wenselijk om op strategische plekken laadpalen te plaatsen. Met de regio Holland Rijnland is een plankaart ontwikkeld naar de laadbehoefte tot 2025. Op basis van deze kaart wil de gemeente Nieuwkoop op strategische plaatsen laadpalen gaan plaatsen met een marktpartij.

Een van de locaties waar we laadpalen willen gaan plaatsen is op de parkeervakken aan de Hofstraat t.o.v. nummer 45. Volgens ons GIS analysemodel heeft deze locatie doormiddel van een hexagoon (300 meter omtrek) een voorspelling van 0,4 totaal x8 auto’s =6,4 elektrische voertuigen in 2020 en in 2025 een voorspelling van 0,9totaal x8 auto’s = 7,2 elektrische auto’s. Hier is echter de nieuwbouw wijk niet in meegenomen. De daadwerkelijke vraag ligt een stuk hoger, wat ook aangetoond is met de locatie aan de Hofstraat 17. De locatie aan de Hofstraat 17 wordt dermate goed gebruikt dat twee nieuwe laadpalen noodzakelijk zijn.

De parkeerdruk op de Hofstraat is relatief hoog. Het realiseren van twee elektrische oplaadpunten aan de Hofstraat heeft een negatieve invloed op de parkeerdruk. De negatieve gevolgen voor de parkeerdruk wegen in dit geval niet op tegen de gemeentelijke ambitie om elektrisch rijden te stimuleren en de uitstoot van CO2 te verminderen. Door het plaatsen van twee laadpalen wordt het gebruik van elektrisch vervoer gestimuleerd. Om gebruik te kunnen maken van deze laadpalen worden vier parkeerplaatsen gereserveerd in de openbare ruimte voor het opladen van elektrische voertuigen.

Deze locatie wordt pas in gebruik genomen als er een concrete laadbehoefte is. Bij een concrete laadbehoefte wordt in eerste instantie 1 parkeervak openbaar gesteld. Wel wordt met dit verkeersbesluit gelijktijdig vier parkeerplaatsen gereserveerd. Mocht in de toekomst de laadbehoefte toenemen worden de overige parkeerplaatsen gefaseerd in gebruik gesteld voor het opladen.

Met dit verkeersbesluit wordt beoogd het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, zoals bedoeld in art. 2 van de Wegenverkeerswet. Door het aanwijzen van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen levert de gemeente een bijdrage aan een veilige en schone openbare ruimte door het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de politie.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 

 • 1.

  dat er vier parkeerplaatsen aan de Hofstraat t.o.v. nummer 45 in Noordeinde, worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen, door het plaatsen van bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met onderborden “alleen opladen elektrische voertuigen” en OB504 + bijbehorende markering

 • 2.

  Bovengenoemde maatregelen uit te voeren overeenkomstig bij dit besluit behorende situatieschets.

 • 3.

  Dit verkeersbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,

Ariaan van der Vlugt

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte

3-09-2021

Bezwaar

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener,

 • 2.

  de dagtekening,

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en

 • 4.

  de gronden van het bezwaar.

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Situatieschets twee oplaadpunten Hofstraat in Noordeinde

Naar boven