Nadere regel subsidie Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • gelet op het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen’ waarin Utrecht uitspreekt een plaats te willen zijn voor iedereen, waar iedereen mee kan doen en gelijke kansen krijgt;

 • gelet op de Programmabegroting 2021, waarin Utrecht maatregelenpakketten presenteert om de negatieve effecten van de coronacrisis te verzachten.

 

Overwegende dat:

 • in bovengenoemd coalitieakkoord Utrecht als stad van Gezond Stedelijk Leven investeert in de ontwikkeling van kansrijke en duurzame economische sectoren en banen, zodat mensen aan het werk kunnen;

 • in de Programmabegroting 2021 extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor 2021 en 2022 in het Corona maatregelenpakket Werken, begeleiden en opleiden om onder andere te investeren in werkgelegenheid en het opleiden, om- en bijscholen en begeleiden naar toekomstbestendig werk in vier marktgroepen;

 • dit maatregelenpakket financieel bij kan dragen aan trajecten ten behoeve van toekomstbestendige werkgelegenheid, die samen met werkgevers en/of onderwijsinstellingen in de marktgroepen binnen het programma Werk voor Iedereen worden ontwikkeld;

 

 

Besluiten vast te stellen de volgende nadere regel subsidie “Stimuleren initiatieven toekomstbestendige werkgelegenheid”.

 

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Aanvrager: een (rechts-)persoon die op de voorgeschreven wijze een aanvraag indient om subsidie te verkrijgen;

 • b.

  Afstand tot werkgelegenheid: iemand die in potentie geschikt is voor het uitvoeren van bepaald werk, maar op dit moment (nog) niet over de benodigde kennis en competenties beschikt. Dit kan gaan om mensen die vanuit onderwijs op de arbeidsmarkt komen, om werkenden met omscholingsbehoefte of mensen die nog niet werken.

 • c.

  Cofinanciering: een financiële of in-kind bijdrage van de initiatiefnemer(s), niet zijnde een bijdrage van de gemeente Utrecht.

 • d.

  Marktgroep: groep bedrijven en/of instellingen die in dezelfde branche of sector zitten. Utrecht legt de focus op vier marktgroepen: “ICT en digitale vaardigheden”, “Gezondheid”, “Bouw, techniek en energietransitie” (inclusief circulaire economie) en “Onderwijs”.

 • e.

  Mbo: het middelbaar beroepsonderwijs.

 • f.

  Mismatch arbeidsmarkt: de kennis en competenties die werkgevers vragen, komen niet overeen met de eigenschappen waarover de beroepsbevolking beschikt.

 • g.

  Substantieel: meer dan enkel, zodanig dat men het niet kan negeren.

 • h.

  Toekomstbestendig werk/toekomstbestendige werkgelegenheid: werkgelegenheid in die delen van de economie die een goed arbeidsmarktperspectief kennen: toenemende werkgelegenheid, goede baankansen en een goed toekomstperspectief. In Utrecht geldt werk in de 4 marktgroepen “ICT en digitale vaardigheden”, “Gezondheid”, “Bouw, techniek en energietransitie” (inclusief circulaire economie) en “Onderwijs” als toekomstbestendig werk.

 •  

Artikel 2 Doel

‘Werk voor iedereen’ is een belangrijke ambitie van de gemeente Utrecht. De gemeente wil dat iedereen de kennis en kunde heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Er is echter sprake van een aantal structurele problemen op de arbeidsmarkt. De competenties en vaardigheden van een flink deel van de beroepsbevolking sluiten onvoldoende aan op het werk van de toekomst. Een deel van de beroepsbevolking kent onzekere arbeidsrelaties, waardoor mensen zich zorgen maken over de duurzaamheid van hun werk. Terwijl er voldoende werk is en zelfs een groot tekort aan arbeidskrachten in specifieke sectoren.

 

De coronacrisis maakt deze mismatch op de arbeidsmarkt versneld zichtbaar. Voor bepaalde groepen mensen geldt dat werk vinden in dezelfde sector vaak lastig is en niet bijdraagt aan baanzekerheid op de langere termijn. De gemeente Utrecht wil daarom in 2021 en 2022 extra investeren in het stimuleren en behouden van toekomstbestendige werkgelegenheid voor iedereen. Toekomstbestendig werk is een centraal element in de gemeentelijke strategie om uit de crisis te komen. Het doel van deze coronaherstelmaatregel is om de economische en arbeidsmarktstructuur verder te versterken. Door mensen toe te leiden naar toekomstbestendig werk of door stil te staan bij het behouden van werkgelegenheid, wordt bestaanszekerheid gecreëerd.

 

De gemeente zet samen met partners in het bedrijfsleven en onderwijs in op het verbinden van de vraag- en aanbodzijde in toekomstbestendige marktgroepen: “gezondheid”, “ICT en digitale vaardigheden”, “onderwijs” en “bouw, techniek en energietransitie (inclusief circulaire economie)”. Deze marktgroepen raken het hart van de Utrechtse economische structuur en groei, bieden een grote kans op toekomstbestendige werkgelegenheid en kampen op dit moment met een tekort aan gekwalificeerd personeel, dat ook de komende jaren naar verwachting aanhoudt.

 

Deze nadere regel heeft als doel om effectieve paden via opleiding naar, en behoud van toekomstbestendig werk voor iedereen in de regio Utrecht mogelijk te maken. Dit gebeurt via gerichte opleidingsprogramma’s, werk-naar-werk programma’s, zijinstroommogelijkheden in toekomstbestendige banen, en het versterken van samenwerkingsverbanden die de werkgelegenheidsambities ondersteunen in de vier prioritaire marktgroepen. Hierbij ligt bij voorkeur het accent op kansen voor MBO opgeleide en/of MBO op te leiden mensen en/of jongeren.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid en organisaties met een inschrijving bij de Kamer van Koophandel. De aanvrager(s) moet(en) betrokken zijn bij een of meerdere van de vier marktgroepen.

 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

 

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  Activiteiten die investeren in substantieel meer toestroom van mensen in een of meerdere van de vier marktgroepen: gezondheid, ICT en digitale vaardigheden, het onderwijs en bouw-, techniek- en energietransitie.

 • b.

  Activiteiten, voor iedereen toegankelijk, gericht op het om-/bijscholen, begeleiden en/of behouden van mensen naar/ in toekomstbestendige werkgelegenheid.

 • c.

  Activiteiten die de vraag- en aanbodzijde verbinden, met aantoonbaar commitment vanuit bedrijfsleven en onderwijs.

 • d.

  Samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en/of bedrijfsleven en/of (semi-)overheid die aantoonbaar bijdragen aan het versterken van activiteiten als bovengenoemd, het faciliteren van netwerken en het ondersteunen van de werkgelegenheidsambities in de vier prioritaire marktgroepen.

 

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag moet voldoen aan de richtlijnen en verplichtingen van de geldende Algemene Subsidieverordening.

 

 • a.

  Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Dit formulier is online te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • b.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

 • 1.

  Een plan van aanpak. Hierin werkt de aanvrager uit:

  • 1.1

   Diens visie op het doel van deze regeling, hoe de activiteiten van de aanvrager de match met de arbeidsmarkt verbeteren in minimaal een van de vier marktgroepen, en ten goede komen aan mensen die nu nog een afstand tot deze werkgelegenheid hebben. De aanvrager geeft concreet aan welke activiteiten/stappen hij gaat uitvoeren en hoe hij dit gaat doen. De activiteiten vinden plaats in 2021 en/of 2022.

  • 1.2

   Hoe de activiteiten substantieel zijn in zijn beoogde opleidingseffect en/of werkgelegenheidseffect.

  • 1.3

   Waarom dit traject noodzakelijk is; hoe het aanvullend is op het reeds bestaande en/of gebruik maakt van het reguliere aanbod in de regio. Hiermee geeft de aanvrager aan voldoende bekend te zijn met het ecosysteem in de regio.

  • 1.4

   Wie de partners van de aanvrager zijn en hoe hun commitment aan de activiteit(en) eruit ziet.

  • 1.5

   Op welke doelgroep(en) de aanvrager zich richt en hoe de aanvrager deze bereikt.

  • 1.6

   De aanvrager geeft aan wanneer, hoe en waar welke activiteiten worden verricht, wanneer welk resultaat wordt bereikt en hoe de aanvrager dit monitort en eventueel bijstuurt waar nodig.

  • 1.7

   De aanvrager geeft aan hoe voor welk deel van de activiteit(en) subsidie noodzakelijk is niet zijnde primaire bedrijfsactiviteiten van betrokken partijen.

  • 1.8

   De aanvrager omschrijft welke doelstellingen hij na afloop van de subsidieperiode heeft bereikt; hoeveel personen zijn via het onderhavige initiatief naar toekomstbestendig werk begeleid.

  • 1.9

   De aanvrager omschrijft hoe hij van plan is (na afloop van de subsidieperiode) de resultaten van zijn plan te verduurzamen, zodat het effect ook op middellange termijn in stand blijft.

 • 2.

  Begroting

De aanvrager geeft de totale kosten die samenhangen met de activiteiten per kostenpost weer. Hierin worden minimaal de personeelslasten, activiteitenkosten en organisatiekosten gespecificeerd.

Daarnaast moet uit de begroting duidelijk worden op welke wijze de kosten worden gefinancierd. De (eventuele) eigen bijdrage, inkomsten en de bijdrage door co-financiers (zoals partnerbijdragen en andere subsidiënten) moeten duidelijk worden weergegeven. Wanneer er sprake is van andere subsidies en/of co-financiers als dekkingsbron, wordt aangegeven wat de status is van de aanvraag/cofinanciering.

Een voorbeeld staat op de site van gemeente Utrecht onder het kopje ‘Begroting bij subsidieaanvraag’ Subsidiehulp | Gemeente Utrecht.

Artikel 7 Beoordelingscriteria

De aanvragen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:

 • Criterium 1: De activiteit speelt in op de werkgelegenheidsontwikkeling in (een of meerdere van) de vier marktgroepen in de regio Utrecht.

 • Criterium 2: De activiteit is substantieel in zijn beoogde opleidingseffect en/of (behoud van) werkgelegenheidseffect;

 • Criterium 3: De activiteit draagt bij aan het voorkomen van of verkleint de mismatch op de arbeidsmarkt in (een of meerdere van) de vier marktgroepen.

 • Criterium 4: Meerdere marktpartijen (onderwijs en/of bedrijfsleven) zijn betrokken bij en committeren zich aan de activiteit.

 • Criterium 5: Aan de eisen genoemd in artikel 6 van onderhavige nadere regel is voldaan.

 •  

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

De aanvragen kunnen tot 1 juli 2022 worden ingediend met e-herkenning via het digitale loket bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, tot het subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Per aanvraag wordt minimaal € 25.000 en maximaal € 350.000 per jaar subsidie verleend. Subsidie wordt eenmalig verstrekt voor activiteiten in 2021 en/of 2022.

 

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

Voor de criteria genoemd in artikel 7 worden punten toegekend waarbij de maximale score per criterium 10 punten is. Alle criteria wegen even zwaar en er worden hele punten toegekend. Een aanvraag die voor elk afzonderlijk criterium minimaal 60% van het maximaal te halen aantal punten per criterium heeft gescoord, komt in aanmerking voor de subsidie.

 

Artikel 11 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 

De aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen (13 weken) besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag.

 

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie (omschrijving) wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

 

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2022.

 

Artikel 14 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie “Stimuleren initiatieven toekomstbestendig werk”.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 31 augustus 2021

De secretaris, De burgemeester,

Gabriëlle G.H.M. Haanen Sharon A.M. Dijksma

Naar boven