Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2021, 302879verkeersbesluit of -mededelingGemeente Steenwijkerland – Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Steenwijkerkolk 4B te Blokzijl

Zaaknummer 392860

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

 

 

Overwegende:

dat de gehandicaptenparkeerplaats nabij de Steenwijkerkolk 4B te Blokzijl met kenteken FB-67-JD niet langer nodig is;

dat opheffen van deze gehandicaptenparkeerplaats is bedoeld om de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk te waarborgen;

dat genoemde wegen niet onder het beheer vallen van het Rijk, de provincie of het waterschap;

dat ter zake van dit besluit overleg is gepleegd met de korpschef van de regiopolitie IJsselland;

dat de politie hierover positief heeft geadviseerd;

gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel(en) 8, 12, 14, 21 alsmede 23 tot en met 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 

B e s l u i t e n :

 

door verwijdering van een bord model E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met daarop het kenteken FB-67-JD nabij de Steenwijkerkolk 4B te Blokzijl een gehandicaptenparkeerplaats op te heffen.

Steenwijk, 1 4 s eptember 2021

 

namens burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Teamleider Samenleving en Ontwikkeling ,

 

 

A.H. Hulsink

Mededelingen

Bezwaarmogelijkheid:

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een brief sturen aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk. In het bezwaarschrift geeft u aan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met dit besluit. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het besluit blijft geldig totdat er een beslissing is op uw bezwaar.

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de bestuursrechter van de rechtbank Overijssel vragen een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/bestuursrechter/Procedures/Voorlopige-voorziening.