Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 301581ruimtelijk plan of omgevingsdocumentONTWERPBESTEMMINGSPLAN “VOLKERAKWEG 2B” TE HEIJNINGEN

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat vanaf 9 september 2021 tot en met 13 oktober 2021 voor iedereen het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Volkerakweg 2B’’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGVolkerakweg2B-BP30) tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage ligt.

 

Het plan is digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl

 

Het plangebied heeft betrekking op de locatie Volkerakweg 2B te Heijningen. De initiatiefnemer heeft in het verleden het agrarisch bedrijf aan de Volkerakweg 2B te Heijningen overgenomen. Op dit moment voert hij hier een agrarisch-technisch hulpbedrijf uit, dit is strijdig met het bestemmingsplan. Om de bedrijfsvoering voort te kunnen zetten is een bestemmingsplanwijziging nodig.

 

De bestemming wordt gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf - Agrarisch aanverwant’ ten behoeve van landbouwmechanisatie. Dit bedrijf behoort tot milieucategorie 3. De bouwstede wordt omgezet in een bouwvlak. Verder worden de kassen gesloopt en in plaats daarvan wordt een loods teruggebouwd. De bestaande loods gaat gebruikt worden voor opslag. De vervangende loods wordt gebruikt als werkplaats. De totale oppervlakte van de bebouwing blijft gelijk.

 

Procedure

Iedereen kan tot en met 13 oktober 2021 gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA in Zevenbergen of via info@moerdijk.nl onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Volkerakweg 2B”.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het telefoonnummer 14 0168.

Wij ontvangen uw zienswijze bij voorkeur schriftelijk.

 

Zevenbergen, 1 september 2021