Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 300449ruimtelijk plan of omgevingsdocumentGemeente Vaals - ontwerpbestemmingsplan - samenvoegen van woningen - Rott 26/28, Vijlen

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ROTT 26/28 TE VIJLEN TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat een ontwerp-bestemmingsplan met identificatienummer NL.IMRO.0981.Rott26-ON01 is opgesteld voor de planvorming op het perceel Rott 26/28 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, gemeente Vaals - sectie F - nummers 228 en 992.

Het bestemmingsplan vormt het planologisch kader voor het samenvoegen van de woningen Rott 26 en Rott 28 zodat ter plekke één grotere woning ontstaat.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 3 september 2021 voor een periode van 6 weken formeel ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, dient u via info@vaals.nl een aanvraag in te dienen om de stukken te ontvangen. Tevens kunt u de bescheiden (identificatienummer: NL.IMRO.0981.Rott26-ON01) raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de terinzagelegging kunt u ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken een schriftelijke zienswijze sturen naar de gemeente Vaals, t.a.v. de afdeling Ruimte, postbus 450, 6290 AL Vaals, onder vermelding van “zienswijze ontwerp-bestemmingsplan “Rott 26/28 te Vijlen”. Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u contact opnemen met de heer L. Dohmen, afdeling Ruimte, cluster VROM via telefoonnummer 043-3068555.