Gemeenteblad van Son en Breugel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Son en BreugelGemeenteblad 2021, 300345ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat” vastgesteld

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 22 juli 2021 heeft vastgesteld het bestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat” (NL.IMRO.0848.BP154SONZUID-VA02). 

Het bestemmingsplan “Son Zuid; Begoniastraat” ziet op een vertaling van de realisatie van 13 woningen evenwijdig aan de Begoniastraat.

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 09 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Son en Breugel (tijdens openingstijden).

Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl of via de website www.ruimtelijkeplannen.nl 

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan beroep worden ingesteld.

Het beroepsschrift kan worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat dat verzoek is beslist.