Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2021, 299532algemeen verbindend voorschrift (verordening)Wijzigingsbesluit aanpassen verordening rekenkamercommissie gemeente Reusel-De Mierden 2021

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

 

gelezen het voorstel van de agendacommissie/presidium van 22 maart 2021

gelet op hoofdstuk IVb, artikel 81oa van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

de eerste wijziging van de Verordening rekenkamercommissie gemeente Reusel-De Mierden 2021 vast te stellen

 

 

 

Artikel I

De Verordening rekenkamercommissie gemeente Reusel-De Mierden 2021 wordt gewijzigd als volgt:

 

Artikel 7, eerste lid, wordt vervangen door de volgende tekst:

De leden van de rekenkamercommissie ontvangen een vaste maandelijkse bruto vergoeding van € 500 (voorzitter) en € 450 (lid). De gegevens worden via een ib-47 verklaring aan belastingdienst verstrekt.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de datum na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 23 maart 2021.

De raad voornoemd,

de griffier,

mr. M. Olthuis

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven