Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 299261omgevingsvergunningGemeente Brummen - Verleende reguliere omgevingsvergunning, het bouwen van 5 woningen type “Hoge Heren” locatie Papiermolen, kavels 153 t/m 157 in het plan Lombok-Zuid in Eerbeek

Verleende reguliere aanvragen:

 

Straatnaam:

Huisnummer:

Postcode:

Besluit:

Omschrijving:

Verzonden op:

Dossiernummer:

 

Papiermolen

kavels 153 t/m 157

 

Verleend

het bouwen van 5 woningen type “Hoge Heren”

27 augustus 2021

2021-0855

 

 

Inzien vergunning

De vergunning en de bijbehorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Brummen. Deze kunnen op afspraak worden ingezien. Zie voor het maken van een afspraak www.brummen.nl.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een genomen besluit. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. Het maken van bezwaar kan alleen door binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit (of indien dat niet vermeld is, na de dag van publicatie van het besluit) schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het desbetreffende besluit heeft genomen. Het adres is: postbus 5, 6970 AA Brummen. Een bezwaarschrift moet ten minste voorzien zijn van de naam, adres en handtekening van de indiener, datum van de brief, omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de argumenten van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij bij het besluit anders is vermeld. Daarom kan tijdens de bezwaarschriftenprocedure een ‘voorlopige voorziening’ worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Brummen, 8 september 2021

Burgemeester en wethouders van Brummen