Magistratenlaan 54, 5223 MD, ’s-Hertogenbosch, realisatie van een sculpturale installatie aan de bovenzijde van het pand 'Tribute', omgevingsvergunning

Verleend en treedt direct in werking

 

(aangegeven is de datum van het besluit)

locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Magistratenlaan 54, 5223 MD, ’s-Hertogenbosch, realisatie van een sculpturale installatie aan de bovenzijde van het pand 'Tribute', bouwen, WB00059293, 30-08

 

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Het maken van bezwaar doet u door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders. U moet uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken nadat het besluit is bekend gemaakt door toezending aan aanvrager. Let op! Bekendmaking geschiedt in dit geval door toezending van het besluit, dus de termijn begint te lopen nadat het besluit is verzonden aan aanvrager, en niet nadat is gepubliceerd.

 

U kunt uw bezwaarschrift per brief of digitaal HYPERLINK "https://www.s-hertogenbosch.nl/stad-en-bestuur/bestuur/bezwaarmaken.html" indienen.

 

Voorlopige voorziening rechter

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het genomen besluit waartegen u bezwaar maakt wel geldt. Het kan zijn dat de werking van dit besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een ‘voorlopige voorziening’ te treffen. Zo’n voorlopige voorziening wordt vaak een schorsing genoemd.

U kunt hiertoe zelf een verzoekschrift opstellen en deze vervolgens naar de rechtbank sturen. Dit verzoek moet u dan richten aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie over bezwaar (en beroep) tegen beslissingen van de overheid vindt u in het digitale informatieblad Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid.

 

Als u nog vragen heeft, of als u de aanvraag wilt inzien, neem dan contact op met het Omgevingsloket, tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

 

Naar boven