Kennisgeving Wet geluidhinder: ontwerpbeschikking hogere grenswaarden gemeente Zundert

 

Burgemeester en wethouders van Zundert maken bekend dat zij ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder voornemens zijn hogere grenswaarden vast te stellen vanwege verkeerslawaai inzake het project “Klein Zundertseweg 1, 1a en ongenummerd naast 26, te Klein Zundert (De Maalderij Klein Zundert)”. De overschrijding van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) treedt op ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen. Het gaat in totaal om 5 grondgebonden woningen en 3 appartementen, waarbij de geluidsbelasting 52-58 dB bedraagt. De voorkeursgrenswaarde wordt zodoende met maximaal 10 dB overschreden. De maximaal te verlenen hogere waarde (63 dB) wordt niet overschreden.

Het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden wordt voorbereid overeenkomstig afdeling 3.4 van de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht). Hiervoor is een ontwerpbeschikking hogere grenswaarden Wet geluidhinder opgesteld. De ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ligt met ingang van 2 september 2021 gedurende zes weken (tot en met 13 oktober) ter inzage in het Raadhuis aan Markt 1 in Zundert.

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert, Postbus 10.001, 4880 GA Zundert.

 

Naar boven