Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide procedure (voornemen)

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat zij voornemens zijn de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

Locatie: Bramenweg 1 te Nijeveen

Betreft: verlenging ligboxenstal en verlenging melkstal

Activiteiten: bouwen en milieu (veranderingsvergunning en ambtshalve wijzigen omgevingsvergunning milieu)

 

Inzage U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken met ingang van donderdag 19 augustus 2021 gedurende zes weken inzien in het Stadhuis, Grote Oevers 26 te Meppel. U kunt de stukken elke werkdag inzien van 08.30 tot 13.30 uur en woensdag van 08.30 uur tot 15.00 uur.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Zienswijzen kunt u ook mondeling kenbaar maken bij het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en belanghebbende is.

 

Naar boven