Gemeente Almere - verleend - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een Kascomplex - Archerpad 8,

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere maken bekend dat er op de onderstaande aanvraag is besloten:

 

Kenmerk: 212004

Soort aanvraag: aanvraag omgevingsvergunning

Procedure: regulier

Ontvangstdatum: 26 mei 2021

Omschrijving: het plaatsen van een Kascomplex

Locatie: Archerpad 8,

Besluit: verleend

Datum verzending besluit: 27 augustus 2021

 

Bezwaarclausule

Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Burgemeester en wethouders van de Gemeente Almere, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 200, 1300 AE Almere. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.

Het is ook mogelijk om uw bezwaar digitaal in te dienen, door middel van het e-formulier op de website van de gemeente Almere: (https://www.almere.nl/dienstverlening/overig/bezwaar-of-beroep-aantekenen/)

NB. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Een organisatie/gemachtigde kan gebruik maken van eHerkenning.

Voorlopige voorziening

Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzieningenrechter van Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 16005, 3500 DA Utrecht) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Besluit en bijbehorende stukken inzien?

De besluiten en de bijbehorende stukken liggen vanaf heden gedurende een periode van zes weken ter inzage bij de balie Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Vergunningen zijn uitsluitend op afspraak in te zien. Eenvoudig een afspraak maken kan via (https://www.almere.nl/).

Wilt u toch liever bellen? Dat kan op 14 036

Naar boven