Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 295180ruimtelijk plan of omgevingsdocumentBekendmaking vaststelling wijzigingsplan De Leet 17, Ursem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Koggenland maken, op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het wijzigingsplan om de agrarische bestemming op het perceel De Leet 17, 1645 VK in Ursem te wijzigen naar de bestemming ‘Wonen’ is vastgesteld.

Met dit wijzigingsplan wordt het agrarisch bouwvlak wegbestemd en krijgt de voormalige agrarische bedrijfswoning met bijgebouw de bestemming ‘Wonen’. De netto verstedelijkingsmogelijkheden in het landelijk gebied nemen hiermee af.

Gevoerde Procedure

De kennisgeving van de ter inzagelegging van het ontwerpwijzigingsplan is gepubliceerd op 15 juni 2021. Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van dit wijzigingsplan hebben vanaf 16 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen en waren onder de IMRO codering NL.IMRO.1598.WPLGDeLeet17-on01 te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Hierop zijn geen zienswijzen ontvangen. Wij zien derhalve geen belemmeringen tegen vaststelling van het wijzigingsplan.

Raadplegen vastgesteld wijzigingsplan

Het vastgestelde wijzigingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl onder de IMRO codering NL.IMRO.1598.WPLGDeLeet17-va01 en ligt gedurende de beroepstermijn (zie onderstaand) ook ter inzage bij de afdeling Wonen en Ondernemen op het gemeentehuis. Wilt u het wijzigingsplan inzien op het gemeentehuis? Neemt u dan contact op met dhr. M. Groefsema van de afdeling Wonen&Ondernemen (0229-548 400) voor het maken van een afspraak, dit in verband met de geldende Corona-maatregelen.

Beroep

De beroepstermijn start op 2 september 2021 en duurt tot en met 14 oktober 2021 (zes weken). Gedurende de beroepstermijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Ingevolge het bepaalde in artikel 3.9a, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het wijzigingsplan in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Totdat op het beroep is beslist, kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening).