Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 295169omgevingsvergunningOntwerp-bestemmingsplan ‘Westmeerlaan 19 t/m 25 te Roelofarendsveen’ gecoördineerd met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van vier woningen, Westmeerlaan 19 t/m 25 te Roelofarendsveen (toekomstige nummeraanduiding) (W2021/065)

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 2 september 2021 tot en met woensdag 13 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan Westmeerlaan 19 t/m 25 te Roelofarendsveen’ als ontwerp ter inzage ligt.

Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de activiteit bouwen voor het oprichten van vier woningen aan de Westmeerlaan 19 t/m 25 te Roelofarendsveen (W2021/065) gedurende dezelfde periode ter inzage.

Het college heeft, gelet op het bepaalde in de Coördinatieverordening, op 20 juli 2021 besloten om een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te doen plaatsvinden.

Locatie en projectinhoud

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een viertal vrijstaande woningen op een braakliggend perceel gelegen achter de Westmeerlaan 85 t/m 89 te Roelofarendsveen. Genoemde locatie heeft reeds op grond van het vigerende bestemmingsplan Roelofarendsveen Zuid een directe bouwtitel voor drie woningen. Het plan voorziet tevens in de aanleg van twaalf openbare parkeerplaatsen, een speeltuin en een extra waterpartij.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen van donderdag 2 september 2021 t/m woensdag 13 oktober 2021 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl.

Het ontwerp-bestemmingsplan is ook te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPWESTMEERLAAN-ONT1.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingplan bij de gemeenteraad kenbaar maken. Deze moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen. De gemeenteraad zal degenen die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, in de gelegenheid stellen een nadere mondelinge toelichting te geven.

De zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen onder vermelding van het kenmerk W2021/065.

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerp-bestemmingsplan of deze ontwerp-omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met één van de behandelend ambtenaren via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.