VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “Verbrede reikwijdte Schiermonnikoog - Dorp”

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog maken ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend, dat zij voor het dorp Schiermonnikoog een bestemmingsplan voorbereid hebben.

 

Inhoud bestemmingsplan

Het voorontwerp-bestemmingsplan betreft een actualisering van de vigerende planologische regeling, en vormt daarmee de planologisch-juridische basis voor het beheer en ontwikkeling van het dorp Schiermonnikoog.

 

Inzage

Vanaf 3 september 2021 ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor een ieder gedurende een periode van zes weken ter inzage. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan via www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. Selecteer op deze website het tabblad “Bestemmingsplannen”. Vul dan in het venster “ID” de plancode van dit bestemmingsplan in: NL.IMRO.0088.BPSchierDorp-VO01. U kunt het voorontwerp bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl ook via de gemeentelijke website www.schiermonnikoog.nl raadplegen. Daarnaast ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage in het gemeentehuis, Nieuwestreek 5 te Schiermonnikoog. Het gemeentehuis is geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Overige tijden op telefonische afspraak.

 

Inspraak

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke inspraakreactie naar voren brengen. Deze schriftelijke inspraakreactie kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog, Postbus 20, 9166 LX Schiermonnikoog.

 

Daarnaast wordt er een inloopmogelijkheid georganiseerd. U kunt daar informatie krijgen en vragen stellen over het bestemmingsplan en de procedure. De inloopmogelijkheid wordt gehouden op woensdag 22 september 2021 van 14.00 -17.00 en van 19.00 - 22.00 uur. Deze vindt plaats in het gemeentehuis van Schiermonnikoog. U dient zich hiervoor van te voren aan te melden per e-mail: postbus20@schiermonnikoog.nl (o.v.v. uw naam en het adres of onderwerp waarover u wilt spreken) of per telefoon: 0519-535050. Na aanmelding wordt er een afspraak met u ingepland.

 

De inspraakreacties worden gebundeld en van commentaar voorzien. Insprekers worden daarvan op de hoogte gesteld evenals over de verdere procedure.

 

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anton Baarda, tel. 0519 – 535050.

 

Schiermonnikoog, 1 september 2021

Burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog

Naar boven