Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 293517omgevingsvergunningKennisgeving buiten behandeling gestelde aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, naast Spanbroekerweg 222, Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer hebben op 26 augustus 2021 de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning op het perceel naast Spanbroekerweg 222, 1715 GW Spanbroek buiten behandeling gesteld.

Mogelijkheid van bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 199, 1715 ZK Spanbroek.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• naam en adres van de indiener;

• verzenddatum;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• de redenen van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan niet per e-mail worden ingediend.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van het besluit.

Als u bezwaar heeft ingediend kunt u daarnaast bij spoedeisend belang bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland vragen een voorlopige voorziening te treffen om het besluit te schorsen.

Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen als u binnen de termijn een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de voorzieningenrechter is: Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.