Gemeenteblad van Brummen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrummenGemeenteblad 2021, 293031beleidsregelBesluit tot aanpassing van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Gemeente Brummen

Kenmerk Z057419 / D363313_1

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BRUMMEN,

 

Gelezen het voorstel d.d. 18 augustus 2021, met kenmerk D363142,

 

Heeft besloten:

 

De Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Brummen te wijzigen.

 

 

 

 

Artikel I. De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Brummen worden als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 5 Draagkracht

De draagkracht van de inwoner is het totaal van:

a.   de draagkracht uit het inkomen, bestaande uit 80% van:

-     het in aanmerking te nemen inkomen over de maand zonder vakantietoeslag van de inwoner en degene waarmee deze een gezamenlijke huishouding voert; 

-     het kindgebonden budget van de inwoner en zijn toeslagpartner; en

b.   de draagkracht uit het vermogen. Bij een vermogen dat hoger is dan € 25.000,-  wordt het meerdere volledig als draagkracht aangemerkt.

 

B. Artikel 3 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 3. Aanvraag

1. De aanvraag voor een tegemoetkoming TONK wordt digitaal ingediend via de aanvraagprocedure op de website van de gemeente Apeldoorn.

2. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

3. De inwoner overlegt bij de aanvraag actuele bewijsstukken van de noodzakelijke kosten per maand die representatief zijn voor de maanden waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

4. In aanvulling op het voorgaande lid kan het college in voorkomende gevallen nadere bewijsstukken opvragen welke zij van belang acht voor het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming TONK.

5. Een aanvraag tegemoetkoming TONK wordt uiterlijk 30 september 2021 ingediend.

6. Een aanvraag kan men met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021 worden toegekend mits aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

C. Artikel 7 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 7. Duur en vorm

1. De tegemoetkoming wordt verstrekt voor ten hoogte de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021.

2. De tegemoetkoming TONK wordt verleend om niet.

 

 

Artikel II. Inwerkingtreding

De wijziging treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit besluit is genomen tijdens de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van 24 augustus 2021.

N. Dusink

Secretaris

A.J. van Hedel

Burgemeester