Bijzonder Mandaatbesluit uitoefening collegebevoegdheden Bloemencorso 2021 gemeente Zundert

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 

gelezen het bepaalde in artikel 168, lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10:1 en 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het in het kader van de doelmatigheid gewenst is de aan het college toekomende bevoegdheden inzake vergunningverlening, toezicht en handhaving voor Bloemencorso 2021 te mandateren aan de burgemeester;

 

besluit:

 

vast te stellen het

 

Bijzonder Mandaatbesluit uitoefening collegebevoegdheden Bloemencorso 2021 gemeente Zundert:

 

 • 1.

  Het college van de gemeente Zundert verleent, met inachtneming van artikel 168 Gemeentewet, aan burgemeester J.G.P. Vermue mandaat tot het nemen van besluiten op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor zover deze betrekking hebben op Bloemencorso 2021 en de regelingen waarop de desbetreffende bevoegdheden steunen zich daartegen niet verzetten.

 • 2.

  De gemandateerde legt achteraf in de vergadering van het college verantwoording af over de wijze waarop zij van haar mandaat gebruik heeft gemaakt.

 • 3.

  Bij de in mandaat genomen besluiten is de ondertekening als volgt:

   

  Burgemeester en wethouders van Zundert,

  Namens dezen,

  De burgemeester,

   

  J.G.P. Vermue"

 • 4.

  Het besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 5.

  Dit besluit kan aangehaald worden als: Bijzonder Mandaatbesluit uitoefening collegebevoegdheden Bloemencorso 2021 gemeente Zundert

Aldus besloten op 25 augustus 2021

Burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

Drs. J.W.F. Compagne

de burgemeester,

J.G.P. Vermue

Naar boven