Gemeenteblad van Reusel-De Mierden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Reusel-De MierdenGemeenteblad 2021, 292003andere vergunningBesluit op aanvraag vergunning algemene plaatselijke verordening, Pikoreistraat 10a in Reusel, organiseren van de ONK Motorcross KNMV op 19 september 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende vergunning algemene plaatselijke verordening is verleend:

Locatie:

Pikoreistraat 10a in Reusel

Omschrijving:

organiseren van de ONK Motorcross KNMV op 19 september 2021

Besluitdatum:

25 augustus 2021

Zaaknummer:

REU-2021-0654

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 11, 5540 AA Reusel. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift start op 26 augustus 2021 en bedraagt 6 weken.

Daarnaast kunt u - als u spoedeisend belang heeft - de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Burgers kunnen ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op deze site voor de voorwaarden.

Het besluit ligt gedurende zes weken ter inzage. Inzage van stukken kan alleen op afspraak (via e-mail: vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 0497-650650). Om stukken in te zien, moet u minimaal twee werkdagen van te voren een afspraak maken. Dan zorgen wij ervoor dat de stukken voor u beschikbaar zijn.