Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 291555verkeersbesluit of -mededelingAANWIJZEN PARKEERPLAATS VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN SCHANSPOORT TE KLUNDERT

(Verkeersbesluit gemeente Moerdijk)

 

Ons kenmerk 306483

 

 

College van b urgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk ,

 

Gelet op

- Artikel 18 eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de gemeente Moerdijk.

- Artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer (hierna: BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of dit wordt gewijzigd.

- Artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Grondslag

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 van het BABW op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • het verkeersbordenboek (VNVF);

 • Paraplunota Leefomgeving;

 • het mandaatbesluit van de gemeente Moerdijk zijn wij bevoegd dit besluit te nemen. (Mandatenlijst 2020/2021)

Overwegende dat

 • de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Moerdijk is;

 • de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van de kern Klundert ligt;

 • Schanspoort een erftoegangsweg is met een maximaal toegestane snelheid van 30km/h;

 • de gemeente een maatschappelijk voorbeeld wil stellen;

 • elektrisch rijden zowel positieve effecten op het klimaat als op de luchtkwaliteit heeft;

 • aan de Schanspoort parkeren mogelijk is voor bewoners en bezoekers;

 • om het gebruik van elektrische voertuigen te stimuleren, ook voorzien moet worden in voldoende en gespreide oplaadlocaties;

 • door de opmars van het gebruik en/of bezit van elektrische voertuigen het gewenst is om het aantal oplaadlocaties te vergroten;

 • het gewenst is om een parkeervak aan te wijzen als parkeerplaats uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen vanwege de hoge parkeerdruk in de directe omgeving;

 • we voornemens zijn om het parkeervak aan de Schanspoort ter hoogte van huisnummer 13 in te richten voor het opladen van elektrische voertuigen.

 

Mede gelet op

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door op de in de artikelen 5 onderscheidenlijk 6 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 • 1.

  tot het aanwijzen van 1 parkeerplaats bedoeld voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen op het parkeervak aan de Schanspoort ter hoogte van huisnummer 13, door het plaatsen van verkeersbord E04 met onderbord OB20 “alleen voor opladen elektrische voertuigen” conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • 2.

  de verkeersmaatregelen vast te hebben gelegd op bijbehorende bijlage met zaaknummer: 306483 d.d.: 17-08-2021

 

R echtsbescherming

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en gaat in op de dag na de verzenddatum van deze brief.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de argumenten voor het bezwaar;

e. de handtekening van de indiener;

f. indien u bezwaar maakt namens een instelling: Een kopie van de statuten en ondertekening van het bezwaarschrift door alle functionarissen die volgens de statuten bevoegd zijn om de instelling in rechte te vertegenwoordigen (vaak zijn ingevolge de statuten de handtekeningen van meerdere bestuursleden noodzakelijk).

Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Op het moment dat u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u ook de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Breda verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor moet er sprake zijn van onverwijlde spoed. Voor het verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. U kunt dit verzoek indienen bij Adres: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gemeente Moerdijk: www.moerdijk.nl of van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant: www.rechtspraak.nl/organisatie/rechtbanken/zeeland-west-brabant

 

 

Aldus besloten te Zevenbergen, 25-08-2021

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

 

 

R. Prinsen

Verkeerskundige