Intrekken verkeersbesluit reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Hazeweg (naast Roggelveldweg 1) in Nieuwveen

21.18896

gemeente Nieuwkoop

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Gelet op:

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

Overwegende dat:

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

De gemeente Nieuwkoop zet zich in om een gezonde en duurzame gemeente te zijn. Het faciliteren van elektrische auto’s past hierbij. Elektrische auto’s zijn geluidsstil en verbeteren de lokale luchtkwaliteit. In combinatie met groene stroom dragen elektrische auto’s bovendien significant bij aan de vermindering van C02 uitstoot. De ambitie om elektrisch vervoer en de elektrisch rijder te stimuleren is vastgelegd in de integrale visie laadinfrastructuur 2020.

De gemeente stelt zich zelf ten doel om alle elektrische rijders de mogelijkheid te bieden hun auto op te laden bij, of in de directe omgeving van, hun woning op voorwaarde dat een locatie voldoet aan het plaatsingsbeleid laadinfrastructuur 2020.

Motivering:

De gemeente Nieuwkoop heeft op basis van de prognosekaart besloten om twee laadpalen te plaatsen in de Hazeweg naast de woning Roggeveldweg 1. Door vooruitlopend plaatsen van laadpalen wordt de drempel verlaagd om over te stappen naar elektrisch rijden. Er wordt bij het plaatsen van laadpalen gezocht naar een centrale plek om een zo groot mogelijke dekkingsgraad te realiseren.

Naar aanleiding van ons besluit heeft de gemeente Nieuwkoop twee bezwaarschriften mogen ontvangen van omwonenden. Zij begrijpen dat de gemeente elektrisch rijden wilt stimuleren. De bezwaarmakers vinden de gekozen locatie door de gemeente niet gelukkig. Er zijn in hun ogen voldoende alternatieve in de wijk beschikbaar waar de laadpalen beter geplaatst kunnen worden.

Het plaatsen van laadpalen vraagt op dit oment een andere aanpak. Het is wenselijk om de directe omgeving meer te gaan betrekken bij de uiteindelijke locatiekeuze voor het plaatsen van laadpalen.

In overleg met de uitvoerende partij is besloten om het verkeersbesluit weer in trekken. In de toekomst zullen wij de omgeving betrekken bij het zoeken naar een geschikte locatie voor het plaatsen van laadpalen.

Gehoord:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders:

 • -

  het verkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplekken voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Hazeweg (naast Roggelveldweg 1) in Nieuwveen

 • -

  Dit verkeersbesluit in werking te laten treden één dag na dagtekening van het besluit.

Nieuwkoop 1 september 2021

Burgemeester em wethouders

Namens deze,

A. van der Vugt

Afdelingsmanager Beheer Openbare Ruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u wel de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar hebt gemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener,

 • 2.

  de dagtekening,

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • 4.

  en de gronden van het bezwaar.

Het besluit ligt gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het klantcontactcentrum, Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Naar boven