Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 291187verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit instellen keerverbod Schuurakker Heeswijk-Dinther

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BERNHEZE

 

 

Gelet op:

• artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

• artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 12, lid a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegbeheer (BABW), ingevolge het verwijderen, plaatsen of verplaatsen van borden F07 uit bijlage 1 van het RVV 1990 geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

• artikel 24 van het BABW ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie;

 

Overwegende dat

• de straat Schuurakker is gelegen aan de noordzijde van de kern Heeswijk-Dinther en in eigendom en beheer is bij de gemeente Bernheze;

• de straat Schuurakker tussen huisnummer 39 en Het Geleer is voorzien van een middengeleider en deze groen is ingericht en aan de westzijde parkeervakken naast de rijbaan bevinden;

• in de Schuurakker een maximumsnelheid geldt van 30 km/uur;

• aan de Schuurakker de basisschool De Bolderik is gelegen;

• de school heeft aangegeven dat ouders die de kinderen komen brengen en halen nog wel eens willen keren op het kruispunt om de parkeerplaatsen aan de westzijde te bereiken of om stil te staan op de rijbaan;

• de middengeleider nog best smal is en een normale personenauto niet in één keer kan draaien op het kruispunt en deze dan een stuk achteruit moet;

• het keren op het kruispunt gebeurt op de plek waar de meeste kinderen oversteken en hier ook kanalisatiestrepen zijn aangebracht;

• dit gedrag ook ter plaatse is geconstateerd door de gemeente en dit gedrag ongewenst is;

• de school bovendien regelmatig aan de ouders vraagt om niet via de Schuurakker aan te komen maar te rijden via De Streepen en Het Geleer om vervolgens uit te rijden via de Schuurakker;

• deze route ervoor zorgt dat auto’s in zuidelijke richting rijden en kinderen rechts van de auto kunnen uitstappen;

• een keerverbod een logische aanvulling is op de verkeerssituatie omdat deze maatregel ongewenst verkeersgedrag verbiedt en tevens ondersteunend is aan de wens om de route via de Streepen en Het Geleer te nemen;

 

• de gemeente daarom aanleiding ziet tot het instellen van een keerverbod op het kruispunt Schuurakker-Het Geleer voor bestuurders die van zuidelijke richting komen aanrijden;

• bewoners en andere gebruikers van de Schuurakker hier geen extra hinder van zullen ondervinden omdat het enige woonhuis met inrit ter plaatse naar beide rijrichtingen kan rijden;

 

• het treffen dan wel intrekken van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de bovenvermelde maatregel wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen of te beperken;

• overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de gemachtigde van de korpschef van de Politie Oost-Brabant;

 

Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders besluiten om:

1. door het plaatsen van bord F7 uit bijlage 1 van het RVV 1990 aan de zuidkant van het kruispunt Schuurakker-Het Geleer te Heeswijk-Dinther om keren op het kruispunt te verbieden;

 

 

Datum besluit:

11 augustus 2021

 

Namens burgemeester en wethouders van Bernheze,

 

 

 

K. Vogels

Verkeerskundige Domein Leefomgeving

 

Bezwaar: Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de publicatiedatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG HEESCH.

 

Voorlopige voorziening: Een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Degene die bezwaar heeft ingediend en – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, heeft eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.